Uppföljning av hållbarhetskrav

När Stockholms stad tecknar markanvisningsavtal och överenskommelse om exploatering med en byggaktör ställer staden ett antal hållbarhetskrav som är i linje med stadens miljöprogram. Dessa krav ingår som en bilaga till avtalen.

Exploateringskontorets uppdrag är att följa upp och bedöma hur väl byggaktören lever upp till dessa krav. 

Uppföljningsportalen

Uppföljningen av kraven sker genom att byggaktörer rapporterar in sina underlag i en digital plattform som kallas Uppföljningsportalen. Där granskas sedan underlagen och en bedömning görs av hur kraven efterlevs.

Syftet med Uppföljningsportalen är att systematisera uppföljningen av kraven i ett tidigt skede, under genomförande samt slutlig kravuppfyllnad. Uppföljningsportalen möjliggör också dialog och är ett sätt att få stöd och kunna föra diskussioner igenom hela planerings- och genomförande processen som kan bidra till ett bättre slutresultat.

Den här korta filmen visar hur det går till att rapportera i Uppföljningsportalen.

 

Uppföljningsportalen är en viktig milstolpe i Stockholms stads hållbarhetsarbete. Den möjliggör att lära mer om vilka långsiktiga resultat kravställningen bidrar till samt ökar förutsättningarna att dela kunskap och erfarenheter som bidrar till en hållbar stad.

Byggaktörer som är involverade i ett markanvisat projekt inom Stockholms stad kan, beroende på vilken fas projektet befinner sig i, ha blivit inbjuden till Uppföljningsportalen. Inbjudan skickas via e-post och innehåller instruktioner hur systemet fungerar.

Observera att det är endast byggaktörer som fått en inbjudan via e-post som kan logga in i Uppföljningsportalen.

Uppföljningsportalen – Användarmanual för externa användare (pdf)

Fyra kravställningar

Sedan 2010 har Stockholms stad arbetat utifrån fyra olika kravställningar som finns med som en bilaga till avtalen. Versionerna är:

  • Energikrav 2010–2011
  • Energi- och materialkrav 2012–2016
  • Hållbarhetskrav vid nybyggnation, från 2017 till och med 2021-09-30
  • Hållbarhetskrav vid nybyggnation, version 2.0 (från 2021-10-01)

Vilken version som gäller beror på vilket år markanvisningsavtalet tecknades.

Så fungerar Uppföljningsportalen

Uppdaterad