Länshållningsvatten

Länshållningsvatten är inträngande grundvatten, regnvatten eller processvatten som behöver avledas eller pumpas bort från exempelvis schaktgropar vid byggarbetsplatser.

Länshållningsvatten kan bildas vid marksanering, sprängning, borrning, schaktning och upplag av bergmassor under ett byggskede. Det kan innehålla föroreningar som orsakar skada om det inte renas innan avledning eller infiltration.

Vägledning – Avledning till yt- eller grundvatten

Stockholms stad har tagit fram en vägledning för hantering av länshållningsvatten. Den ger anvisningar för hur vattnet bör hanteras vid avledning direkt eller via dagvattenledning till en sjö, ett vattendrag, till kustvatten eller till grundvatten via infiltration i mark.

I vägledningen framgår parametrar och riktvärden baserat på den totala beräknade tiden för avledning samt mottagande recipient.

Hantering av länshållningsvatten med avledning till yt- eller grundvatten (pdf)

Provta innan avledning

Du som verksamhetsutövare ansvarar för att vidta tillräckliga försiktighetsmått och skyddsåtgärder. Länshållningsvattnet behöver provtas innan avledning påbörjas. Analysresultatet är en förutsättning för att kunna bedöma vilka åtgärder som sen kan behöva göras.

  • Länshållningsvatten som överskrider de riktvärden som anges i vägledningen bedöms som avloppsvatten som behöver renas innan avledning eller infiltration.
  • Miljöförvaltningen kan hjälpa till att bedöma vilka åtgärder som behöver göras. Informera därför miljöförvaltningen om resultatet av provtagningen samt hur planen för hantering av länshållningsvattnet ser ut.
  • I blanketten för underrättelse om hantering av länshållningsvatten framgår vilka uppgifter som miljöförvaltningen vill ta del av.

Blankett-underrättelse

Underrättelse om hantering av länshållningsvatten (pdf)

Avloppsanordning ska anmälas

För att inrätta en avloppsanordning krävs en anmälan till miljöförvaltningen om:

  • Länshållningsvattnet uppfyller definitionen av avloppsvatten.
  • Det inte är en tillfällig och mobil reningsanläggning.

Anmälningsblankett

Anmälan för inrättande av avloppsanordning vid hantering av länshållningsvatten (pdf)

Avledning via ledningsnätet

Kontakta alltid Stockholm Vatten och Avfall innan avledning av länshållningsvatten till ledningsnätet. De avgör om vattnet, efter rening, kan anslutas till dag-eller spillvattenledning samt anvisar anslutningspunkt.

Länshållningsvatten som avleds till ledningsnät ska minst följa Stockholm Vatten och Avfalls riktlinjer.

Information om arbeten i förorenad mark och hantering av schaktmassor.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Uppdaterad