Ansök om godkännande för enskild pedagogisk omsorg

Vill du starta en enskild pedagogisk omsorg? Då behöver du ansöka om godkännande som huvudman.

Det här granskar Stockholms stad i din ansökan

När du ansöker om att driva pedagogisk omsorg granskar Stockholms stad bland annat hur din verksamhet lever upp till de regler som gäller.

Nya regler för dig som vill starta pedagogisk omsorg

I januari 2023 trädde nya ändringar i skollagen i kraft för pedagogisk omsorg. Förändringarna i lagstiftningen innebär dels att en mer omfattande prövning ska göras av den som ansöker om godkännande för att bedriva pedagogisk omsorg. De innebär även att kommunen ges rätt att ta ut en avgift för de kostnader som uppkommer i samband med prövningen.

Kommunfullmäktige i Stockholms stad har därutöver fattat beslut om att införa avgifter för den som ansöker om att starta en enskild pedagogisk omsorg samt för ansökan om förändring i befintlig verksamhet. De nya avgifterna gäller från och med den 1 april 2024.

Avgift för ansökan

Du behöver betala en avgift för att ansökan ska prövas. Avgifter som tas ut för ärenden som gäller pedagogisk omsorg är;

  • ansökan om godkännande för pedagogisk omsorg
  • ansökan om förändring i befintlig verksamhet hos pedagogisk omsorg. Förändringen kan handla om en utökning av antalet platser eller om en förändrad eller ny lokal.

Hur stor är avgiften?

En grundavgift på 5 000 kronor ska betalas. Den ska vara betald innan Stockholms stad påbörjar prövningen. Den totala avgiftens storlek beror på vad ansökan gäller.

Avgifter för fullständig prövning

Efter en inledande granskning kan du, om din ansökan är aktuell för fortsatt prövning, välja att gå vidare med din ansökan. Då sker i nästa steg om en så kallad fullständig prövning. För en sådan prövning gäller olika avgifter;

  • Du som ansöker om godkännande som huvudman för pedagogisk omsorg betalar en avgift om 20 000 kr (utöver grundavgift).
  • Du som ansöker om permanent utökning av antalet platser i pedagogisk omsorg ska betala en prövningsavgift på 5 000 kr (utöver startavgift).

Avgiften för fullständig prövning ska i samtliga fall vara betald innan fortsatt prövning påbörjas.

Riktlinjer för pedagogisk omsorg

Möjligheten att bedriva pedagogisk omsorg regleras i 25 kap. 10§ skollagen. Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och Stockholms stads riktlinjer för pedagogisk omsorg är ett stöd för den som vill starta eller redan bedriver enskild pedagogisk omsorg. Läroplanen för förskolan är vägledande för verksamheten.

Huvudmannens ansvar

Den som har rätt till bidrag för pedagogisk omsorg har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra föreskrifter som reglerar verksamheten.

Det innebär att huvudmannen ska se till att lokalerna är ändamålsenliga och att det finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Vidare ansvarar huvudmannen för att verksamheten utgår från barnets bästa och att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek.

Innan du ansöker om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg, är det bra att ta del av information som är relevant för verksamheten. Här hittar du mer information om vad du som sökande behöver tänka på vid ansökan.

Registrera verksamhet hos Skatteverket

Innan du skickar in en ansökan ska du registrera firman hos Skatteverket. På detta sätt kan du ansöka om godkännande för F-skatt och i de fall det är nödvändigt, anmäla dig som arbetsgivare. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Du kan också registrera verksamhet hos Bolagsverket men det är inget krav. Genom att registrera verksamheten hos Bolagsverket kan du behålla företagsnamnet i det län där företaget är registrerat. Mer information hittar du på Bolagsverkets webbplats.

Skicka in en komplett ansökan

Lämna in ansökan minst fyra månader före önskat startdatum. Handläggningstiden börjar från det datum ansökan är komplett. Som sökanden säkerställer du att en ansökan är komplett genom att se till att ansökan är undertecknad av behörig firmatecknare samt att alla frågor i ansökningsblanketten är besvarade och att alla bilagor är med. En komplett ansökan utreds effektivare och du får vanligtvis ett snabbare besked. Ansökningsblankett och övriga blanketter hittar du under Blanketter.

Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg (docx)

Likviditetsbudget (xlsx)

Resultatbudget (xlsx)

Skriv under, skanna och mejla din ansökan inklusive bilagor till förskoleförvaltningen.

E-post: myndighetsenheten@edu.stockholm.se

Du kan också skicka en undertecknad papperskopia av ansökan inklusive bilagor till:
Förskoleförvaltningen
Registrator
Box 11278
102 27 Stockholm

Kommunfullmäktige i Stockholms stad har fattat beslut om att införa avgifter för den som ansöker om att starta enskild pedagogisk omsorg samt för ansökan om förändring i befintlig verksamhet. De nya avgifterna gäller från och med den 1 april 2024.

Vem ska betala och hur stor är avgiften?

Alla som ansöker om godkännande som huvudman för pedagogisk omsorg ska betala avgiften. Detta gäller alla ansökningar som inkommer till förskoleförvaltningen och som samtidigt medför prövning av huvudmannaskapet. Följande ärendetyper är förenade med avgift:

  • Ansökan om godkännande som huvudman för pedagogisk omsorg
  • Ansökan om permanent utökning av antalet platser.
  • Ansökan om förändrad eller ny lokal.

En grundavgift för ansökningar

Grundavgift på 5 000 kronor omfattar en första kontroll av att ansökan är komplett för fortsatt handläggning. Betalningsinstruktioner skickas i samband med att ansökan kommit in.

Ansökan kan komma att avskrivas om betalningen inte har kommit till förskoleförvaltningen inom 14 dagar från att ett e-postmeddelande med betalningsinstruktioner har skickats ut.

Avgift för fullständig prövning

Efter en grundläggande prövning skickas ny betalningsinstruktion ut för fullständig prövning. Avgiften varierar beroende på vilken ansökan som lämnas in.  

Ansökan kan komma att avskrivas om betalningen inte har kommit till förskoleförvaltningen inom 14 dagar från att ett e-postmeddelande med betalningsinstruktioner har skickats ut.

Observera att avgiften för din ansökan inte återbetalas om du tar tillbaka din ansökan eller om du skulle få ett avslagsbeslut från förskolenämnden. Detta avser både den grundläggande avgiften och avgiften för fullständig prövning

Varför tas en avgift ut?

När du ansöker om pedagogisk omsorg granskar Stockholms stad bland annat hur du som enskild lever upp till de regler som gäller för verksamheten.

I januari 2023 trädde nya ändringar i skollagen i kraft för pedagogisk omsorg. Förändringarna i lagstiftningen innebär dels att en mer omfattande prövning ska göras av den som ansöker om godkännande för att bedriva pedagogisk omsorg. De innebär även att kommunen ges rätt att ta ut en avgift för de kostnader som uppkommer i samband med prövningen.

Hur går betalningen till?

Betalningsinstruktioner skickas ut till sökandes e-postadress efter att ansökan inkommit till förskoleförvaltningen.

Kontakta myndighetsenheten på förskoleförvaltningen innan du skickar in dina ansökningar.

E-post: myndighetsenheten@edu.stockholm.se

Det är förskolenämnden som fattar beslut i ansökningsärendet.
Förskoleförvaltningen handlägger och utreder ansökan. När utredningen är klar får sökanden besked om beslut, antingen ett godkännande eller ett avslag. Vid avslag har sökande möjlighet att överklaga beslutet. Tidsfristen är tre veckor från att sökanden har fått beskedet.

Förskoleförvaltningen strävar efter att handläggningstiden för ansökan om rätt till bidrag ska vara högst fyra månader efter att ansökan är komplett. Vid ansökan om tillfällig utökning har förvaltningen som mål att handläggningstiden ska vara högst en månad. Det är därför viktigt att ansökan lämnas in i god tid med hänsyn till handläggningstiderna.

När ansökan inkommit får sökande en bekräftelse om det per e-post och information om vilket diarienummer ansökan har.

Förvaltningen gör då en grundläggande prövning där det kontrolleras om ansökan är underskriven av behörig eller behöriga firmatecknare. Vidare kontrolleras den som står bakom företaget (rättssubjektet) och som lämnat in ansökan. Detta gäller även för de straffmyndiga personer som är folkbokförda på den adress, i den lägenhet eller lokal där den pedagogiska omsorgen ska bedrivas. Granskningen innebär kontroll av brottsregister, skattemyndighet och liknande.

Vidare gör förvaltningen en prövning av sökandes ekonomiska förutsättningar. Som en del i utredningen inbjuds sökande vanligen till en intervju där sökanden svarar på fördjupade frågor. Förvaltningen genomför en granskning av lokalen. Läs mer om hur bedömning av lokalytan görs under Så här ansöker du.

Om förskolenämnden bedömer att sökanden har förutsättningar att bedriva en pedagogisk omsorg, får sökanden rätt till bidrag på en specifik adress och med ett specifikt platsantal. Om sökanden bedöms sakna förutsättningar att bedriva en verksamhet i enlighet med de bestämmelser som finns avslås ansökan. Ett avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten inom tre veckor.

Råd för snabbare hantering av ansökan

  • Innan du skickar in din ansökan kontrollera att alla frågor i ansökan är besvarade. Kontrollera vidare att alla bilagor är med, att ansökan inklusive bilagor är undertecknade av behörig firmatecknare, att det finns fullmakt i de fall det krävs och att du har angett kontaktuppgifter (till exempel mejladress och telefonnummer). Om förvaltningen skickar ut en begäran om komplettering, skicka in alla dokument samlat, vid ett och samma tillfälle.

  • Handläggningen av ansökan blir försenad om begärda kompletteringar inkommer vid flera tillfällen. Tänk på att det är miljövänligare och att handläggningen går snabbare om du skickar in din ansökan digitalt

Förskoleförvaltningen är den myndighet som har tillsynsansvar över enskilda pedagogiska omsorger i Stockholms stad. Om tillsynen visar att verksamheten har brister, fattar förskolenämnden beslut om ingripanden för att få huvudmannen att uppfylla sina skyldigheter enligt gällande författningar.

Om den pedagogiska omsorgen inte uppfyller de krav som framgår av gällande lagstiftning och allvarliga brister uppstår i verksamheten som anledning av detta, kan förskoleförvaltningen återkalla godkännandet. I riktigt allvarliga fall kan nämnden utfärda ett tillfälligt verksamhetsförbud vilket innebär att verksamheten behöver stänga omedelbart.

Innan en väsentlig förändring genomförs ska en ny ansökan om rätt till bidrag göras i god tid. Sökande ska i sin planering ta hänsyn till att förvaltningen påbörjar utredningen av en ansökan först när en ansökan är komplett och att förvaltningens strävar efter en handläggningstid på högst fyra månader.

En ny ansökan om rätt till bidrag ska exempelvis göras innan ändring av antalet inskrivna barn eller ändrad adress.

Egenkontroll innan uppstart

Blanketter

Ladda ned blanketter för att ansöka om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg.

Observera att ansökningsblanketterna för tillfället finns både i Word- och pdf-format. Om du har möjlighet att använda Word-formatet är förvaltningen tacksam om ni kan skicka in en sådan blankett.

Huvudmän som fått rätt till bidrag att bedriva enskild pedagogisk omsorg behöver genomföra en egenkontroll innan verksamheten startar. Syftet med egenkontrollen är att huvudmän ska säkerställa en säker och välfungerande enskild pedagogisk omsorg så att risker för barnen kan förutses och förebyggs.

Egenkontrollen ska inkomma till förskoleförvaltningen senast fem arbetsdagar innan utbildningen startar.

Blanketter

Ladda ned blanketter för att ansöka om godkännande för enskild pedagogisk omsorg.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola

Förskolor

Uppdaterad