Ansök om godkännande att bedriva fristående förskola

Vill du starta en fristående förskola? Då behöver du ansöka om godkännande som huvudman.

Det här granskar Stockholms stads i din ansökan

När du ansöker om godkännande som huvudman granskar Stockholms stad bland annat hur du som förening, bolag eller stiftelse lever upp till de regler som gäller för din verksamhet.

Utöver en lämplighetsprövning prövas även de så kallade demokrativillkoren. Även juridiska personers lämplighet prövas.

Avgift för ansökan

När du gör din ansökan behöver du betala en avgift. Avgifter tas ut för ärenden som gäller

 • ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola
 • ansökan om förändring i befintlig verksamhet hos fristående förskola (förändringen kan handla om en utökning av antalet platser eller om en förändrad eller ny lokal).

Hur stor är avgiften?

En grundavgift för alla ansökningar

Alla ansökningar är förenade med en grundavgift på 5 000 kronor. Den ska vara betald innan Stockholms stad påbörjar prövningen. Den totala avgiftens storlek beror på vilken verksamhet ansökan gäller.

Avgifter för fullständig prövning

Efter en inledande granskning kan du, om din ansökan är aktuell för fortsatt prövning, välja att gå vidare med din ansökan. Då sker i nästa steg en så kallad fullständig prövning. För en sådan prövning gäller olika avgifter beroende på vad ansökan handlar om.

 • Du som ansöker om godkännande som huvudman för en ny eller befintlig fristående förskola betalar en avgift på 30 000 kr (utöver grundavgift).
 • Du som ansöker om permanent utökning av antalet platser i fristående förskola med mer än tio procent av befintligt antal platser ska betala en avgift på 10 000 kr (utöver grundavgift).
 • Du som ansöker om förändrad eller ny lokal (gäller ej evakuering) alternativt en permanent utökning av antalet platser i fristående förskola med mindre än tio procent av befintligt antal platser i gällande godkännande ska betala en prövningsavgift på 5 000 kr (utöver startavgift).

Avgiften för fullständig prövning ska i samtliga fall vara betald innan fortsatt prövning påbörjas.

Mer om avgifterna

Förskoleförvaltningen i Stockholms stad tar sedan den 1 januari 2023 ut en avgift för ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående förskola samt för ansökan om ny huvudman vid en befintlig förskola. Detta sker i enlighet med 2 kap. 5 d § skollagen.

Kommunfullmäktige i Stockholms stad har därefter fattat beslut om nya avgifter som gäller från och med den 1 april 2024.

Läs mer om avgifter och hur betalningen går till under fliken Avgifter.

Ägar- och ledningsprövning

En ägar- och ledningsprövning är en prövning av om ett fristående fritidshems ägar- och ledningskrets är lämpliga att bedriva verksamheten och om de har tillräcklig insikt och kunskap om de regelverk som gäller.

Dessa personer ingår i ägar- och ledningskretsen:

 • verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, det vill säga faktisk företrädare
 • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag
 • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Vid ägar- och ledningsprövning samt vid bedömning av ekonomiska förutsättningar kan utbildningsförvaltningen hämta in uppgifter från bland annat

 • Polismyndigheten
 • Bolagsverket
 • Kronofogdemyndigheten
 • Skatteverket
 • företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ekonomiska förutsättningar

Huvudmannen ska enligt lagstiftningen ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet, både vid tiden för ansökan och under tiden som förskolan eller fritidshemmet bedrivs.

I de fall huvudmannen ingår i en koncern beaktas också koncernens ekonomi.

Kraven ska fortlöpande uppfyllas

Den som bedriver verksamhet ska enligt lagstiftningen säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet alltid är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen.

Huvudmannen ska också säkerställa att det kontinuerligt finns ekonomiska förutsättningar för att bedriva fritidshem.

Förutom de krav som ställs på enskild huvudman utifrån reglerna för ägar- och ledningsprövning har huvudmannen också ett ansvar för utbildningen.

Alla som godkänns som huvudmän har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med

 • bestämmelserna i skollagen
 • föreskrifter som har meddelats med stöd av skollagen
 • bestämmelser och regler för utbildningen som kan finnas i andra lagar.

Det innebär att huvudmannen ska ha ett kvalitetsarbete så att de nationella målen för verksamheten uppfylls, det vill säga utbildningen ska

 • följas upp
 • utvärderas
 • utvecklas.

Huvudmannen ansvarar också för att utbildningen inom den egna verksamheten

 • är likvärdig för alla som deltar i utbildning enligt skollagen 
 • vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Innan du ansöker om godkännande för att bedriva fristående fritidshem, är det bra att ta del av information som är relevant för utbildningsformen. Här hittar du mer information om vad du som sökande behöver tänka på vid ansökan. 

Registrera verksamhet hos Skatteverket och Bolagsverket

Innan du skickar in en ansökan behöver du bland annat ha registrerat verksamhet hos Skatteverket och Bolagsverket.

Behövs bygglov?

För att bygga nya förskolor eller för att inreda befintliga hus som tidigare använts i annat syfte än för dessa utbildningsformer, krävs bygglov.

Ansökningar för att starta fristående fritidshem är förenade med en avgift. 

Vem ska betala och hur stor är avgiften?

Alla som ansöker om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem ska betala en avgift. Detta gäller alla ansökningar som inkommer till Utbildningsförvaltningen och som samtidigt medför prövning av huvudmannaskapet. Följande ärendetyper är förenade med avgift:

 • Ansökan om godkännande som huvudman för ett nytt fristående fritidshem.
 • Ansökan om godkännande som huvudman för ett befintligt fristående fritidshem.

Grundavgift 

En grundavgift på 5 000 kronor omfattar en första kontroll av att ansökan är komplett för fortsatt handläggning. Betalningsinstruktioner skickas i samband med att ansökan kommit in.

Ansökan kan komma att avskrivas om betalningen inte har kommit till förskoleförvaltningen inom 14 dagar från att ett e-postmeddelande med betalningsinstruktioner har skickats ut.

Avgift för fullständig prövning

Efter en grundläggande prövning skickas ny betalningsinstruktion ut för fullständig prövning. Avgiften för fullständig prövning är 20 000 kronor (utöver grundavgift).

Ansökan kan komma att avskrivas om betalningen inte har kommit till förskoleförvaltningen inom 14 dagar från att ett e-postmeddelande med betalningsinstruktioner har skickats ut.

Observera avgiften för din ansökan inte återbetalas om du tar tillbaka din ansökan eller om du skulle få ett avslagsbeslut från förskolenämnden. Detta avser både den grundläggande avgiften och avgiften för fullständig prövning.

Varför tas en avgift ut?

När du ansöker om fristående förskola granskar Stockholms stad bland annat hur du som förening, bolag eller stiftelse lever upp till de regler som gäller för  verksamheten. Avgiften ska täcka de kostnader som vi har för att granska ansökan.

Hur går betalningen till?

Betalningsinstruktioner skickas ut till sökandes e-postadress efter att ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen.

Sökande med flera ansökningar avseende huvudman för fritidshem behöver som regel göra en inbetalning per ansökan.

Kontakta myndighetsenheten på utbildningsförvaltningen innan du skickar in dina ansökningar.

E-post: myndighetsenheten@edu.stockholm.se

 

Skicka in en komplett ansökan

Lämna in ansökan minst fyra månader före önskat startdatum.

Förskoleförvaltningens ambition är att handläggningstiden för utredning av ansökan ska vara högst fyra månader. Handläggningstiden börjar från datumet då ansökan är komplett.

Som sökande säkerställer du att en ansökan är komplett genom att se till att den är underskriven av behörig/a firmatecknare, att avgiften är betald och att alla frågor i ansökningsblanketten är besvarade samt att alla bilagor är med. En komplett ansökan utreds effektivare och du får vanligtvis ett snabbare besked. Ansökningsblankett och övriga blanketter hittar du under Blanketter.

Behöver ju hjälp att fylla i blanketterna kontakta myndighetsenheten.

E-post: myndighetsenheten@edu.stockholm.se

Planera en budget

Till ansökan ska en likviditets- och resultatbudget lämnas in. Budgetmallar hittar du i vår blankettsamling.

Likviditetsbudget (xlsx)

Resultatbudget (xlsx)

Ansökan kan göras med eller utan lokal

Om du ansöker utan lokal ska du inom ett år inkomma med uppgift om lokal. Vid en sådan ansökan prövas du enbart som huvudman. När du har lämnat uppgifter om tilltänkt lokal fortsätter prövningen och lokalen kommer att granskas i enlighet med skollagen och stadens riktlinjer. Det är först därefter som staden bedömer och fattar ett beslut om din ansökan.

Om ansökan omfattar lokal behöver du som sökande tänka på att lokalerna ska vara godkända för sitt ändamål av berörda myndigheter och omfattas av nödvändiga tillstånd såsom bygglov, godkännande från miljö- och hälsoskyddsnämnden samt brandskyddsmyndighet.

Vid bedömning av ytan som är tillgänglig för barnen görs en uträkning av lokalytorna enligt nettoarea (NTA). Nettoarean avser med andra ord golvyta för pedagogisk verksamhet. Exempelvis ingår inte personalutrymmen, kök och trapphus. Stockholms stads riktmärke i bedömningen av hur många barn en lokal är lämplig för är att varje barn ska ha tillgång till 7,5 kvm.

Skriv under, skanna och mejla din ansökan inklusive bilagor till förskoleförvaltningen.

E-post: myndighetsenheten@edu.stockholm.se

Du kan också skicka en undertecknad papperskopia av ansökan inklusive bilagor till:
Förskoleförvaltningen
Registrator
Box 11278
102 27 Stockholm

Innan en väsentlig förändring genomförs ska en ansökan om nytt godkännande göras i god tid. Sökande ska i sin planering ta hänsyn till att förvaltningen påbörjar utredningen av en ansökan först när en ansökan är komplett och att förvaltningen strävar efter en handläggningstid på högst en månad.

Tillfälliga utökningar  

Om en huvudman tillfälligt vill utöka antalet platser, behöver en ansökan om detta lämnas in till förvaltningen. I ansökan ska lämnas information som behövs för att nämnden ska kunna fatta ett beslut utifrån barnens bästa. Den som ansöker ska lämna information om antalet platser som den tillfälliga utökningen avser, om utökningen innebär någon förändring i personalsammansättningen, barngruppernas storlek och sammansättning och precis som i alla förändringar och beslut som påverkar barnen, göra en barnkonsekvensanalys. 

Om huvudmannen bedöms ha förutsättningar att tillfälligt utöka antalet platser fattas ett beslut om godkännande för den sökta perioden. Därefter ska antalet platser registreras i BER.   

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om tillfällig utökning av antal platser 

Som regel behöver inte bilagorna Skalenlig ritning över lokalen och Sammanställning av utbildningsytan i lokalen lämnas in vid ansökan om ett fåtal platser.  Bilagorna kan dock komma att begäras in av förvaltningen.  
Kontakta gärna förvaltningen om det finns frågor kring om bilagorna ska lämnas in eller inte.  

Information om utegrupper  

Förvaltningen har mottagit flera frågor om att anordna utegrupper för att tillfälligt kunna utöka antalet platser under en period. Utegrupper lyfts ofta i ett sammanhang när ett avsteg måste göras från stadens riktmärke om 7,5 kvm per barn. 

Det finns flera aspekter som behöver beaktas innan en ansökan om tillfällig utökning av antalet platser lämnas in mot denna bakgrund. Det är bland annat:

 • Toalettbesök och blöjbyte 
 • Var kommer barnen vara vid kraftigt regn eller hetta? 
 • Var kommer barnen att äta? 
 • Hur gör man med barn som behöver vila? 
 • Hur ska likvärdig utbildning erbjudas? 
 • Finns områden i läroplanen som kan vara svåra att ta sig an utomhus? 
 • Planering av den pedagogiska verksamheten.  

I förekommande fall kan förvaltningen komma att ställa frågor om ovanstående.  

Om en huvudman önskar att en annan huvudman ska överta förskolan ska den huvudman som innehar godkännandet att bedriva förskolan lämna en avsiktsförklaring till förvaltningen om sin önskan att överlåta förskolan under förutsättning att nämnden beviljar ett godkännande till den nya huvudmannen.

Av avsiktsförklaringen ska det också framgå att den huvudman som innehar godkännandet är medveten om att godkännandet som huvudman kommer att upphöra det datum då ett eventuellt godkännande lämnas till sökanden. Skrivelsen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Den nya huvudmannen ansöker om godkännande via blanketten för ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola och genomgår samma prövning som vid ansökan om att bedriva en helt ny förskola, se ovan under Så utreds en ansökan. Utbildningsnämnden strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter att ansökan är komplett.

Förskoleförvaltningen är den myndighet som har tillsynsansvar över fristående förskolor i Stockholms stad. Om tillsynen visar att utbildningen har brister, fattar förskolenämnden beslut om ingripanden för att få huvudmannen att uppfylla sina skyldigheter enligt gällande författningar.

Om verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av gällande lagstiftning och allvarliga brister uppstår i verksamheten som anledning av detta, kan utbildningsnämnden återkalla godkännandet. I riktigt allvarliga fall kan nämnden utfärda ett tillfälligt verksamhetsförbud vilket innebär att verksamheten behöver stänga omedelbart.

Huvudmän som fått godkännande att bedriva fristående förskola eller fritidshem behöver genomföra en egenkontroll innan utbildningen startar. Syftet med egenkontrollen är att huvudmän ska säkerställa en säker och välfungerande förskola eller fritidshem så att risker för barnen kan förutses och förebyggs.

Egenkontrollen ska inkomma till förskoleförvaltningen senast fem arbetsdagar innan utbildningen startar.

Det är förskolenämnden som fattar beslut i ansökningsärendet. Förskoleförvaltningen handlägger och utreder ansökan. När utredningen är klar får sökande besked om beslut, antingen ett godkännande eller ett avslag. Vid avslag har sökande möjlighet att överklaga beslutet. Tidsfristen är tre veckor från att sökande har fått beskedet.

Förskoleförvaltningen strävar efter att handläggningstiden för ansökan om godkännande ska vara högst fyra månader efter att ansökan är komplett. Vid ansökan om tillfällig utökning har förvaltningen som mål att handläggningstiden ska vara högst en månad. Det är därför viktigt att ansökan lämnas i god tid med hänsyn till handläggningstiderna.

Så utreds en ansökan

När ansökan inkommit får sökande en bekräftelse om det per e-post och information om vilket diarienummer ansökan har.

Förvaltningen gör då en grundläggande prövning där det kontrolleras om ansökan är underskriven av behörig/behöriga firmatecknare och en ägar- och lämplighetsprövning görs. Vidare granskas sökandes ekonomiska förutsättningar. Som en del i utredningen inbjuds sökande eventuellt till en intervju där sökande svarar på fördjupade frågor. Om ansökan omfattar lokal genomför förvaltningen en lokalgranskning. Läs mer om hur bedömning av lokalytan görs under Så här ansöker du.

Om förskolenämnden bedömer att sökanden har förutsättningar att bedriva en fristående förskola, får sökanden ett godkännande för en specifik adress och ett specifikt platsantal. Om sökanden bedöms sakna förutsättningar att bedriva en verksamhet i enlighet med de bestämmelser som finns avslås ansökan. Ett avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten inom tre veckor.

Råd för snabbare hantering av ansökan:

 • Innan du skickar in din ansökan kontrollera att alla frågor i ansökan är besvarade. Kontrollera vidare att alla bilagor är med, att ansökan inklusive bilagor är underskrivna av behöriga firmatecknare, att det finns fullmakt i de fall det krävs och att du har angett kontaktuppgifter (till exempel mejladress och telefonnummer).
 • Om förvaltningen skickar ut en begäran om komplettering, skicka in samtliga kompletteringar samlat, vid ett och samma tillfälle. Handläggningen av ansökan blir försenad om begärda kompletteringar inkommer vid flera tillfällen.
 • Tänk på att det är billigare, miljövänligare och att handläggningen går snabbare om du skickar in din ansökan digitalt.

Om förenklad delgivning

Förskoleförvaltningen använder sig av förenklad delgivning vid beslut om avslag. Det gäller vid ansökan om eller beslut om avslag för godkännande för fristående förskola.

Detta innebär att beslutet som ska delges, mejlas till dig som är delgivningsmottagaren (sökanden). Det närmast följande arbetsdag mejlas även ett kontrollmeddelande om att beslutet har skickats.

Beslutet och kontrollmeddelandet mejlas som regel till sökandens angivna kontaktperson enligt fullmakt. Om mejlet kommer i retur, skickas beslutet via post med mottagningsbevis till din postadress. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte beslutet, måste du kontakta förskoleförvaltningen snarast.

Delgivning anses ha skett när två veckor har passerat från den dag då förvaltningen mejlade första gången. Överklagandetiden räknas från den dag då du delgavs beslutet. Det innebär att överklagandetiden är fem veckor från den dag då förvaltningen skickade sitt första mejl.

Överklagandehänvisning bifogas beslut om avslag.

Du kan läsa mer om förenklad delgivning i Delgivningslagen.

Vid förändring inom ägar- och ledningskretsen är huvudmän som bedriver fristående förskoleverksamhet skyldiga att anmäla detta till förskoleförvaltningen senast en månad efter förändringen.

Anmälan av förändring i ägar- och ledningskretsen (pdf)

Blanketter

Ladda ned blanketter för att ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola

Förskolor

Uppdaterad