Begravningsceremoni

Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm har tretton begravningskapell på stadens allmänna begravningsplatser. De flesta kapell upplåts för ceremonier såväl med som utan religiösa symboler.

Kyrkogårdsförvaltningens kapell används för begravningsceremoni – såväl inom som utom Svenska kyrkans ordning. Att använda kapellen för en begravningsceremoni kostar ingenting för dödsboet. Detta bekostas av begravningsavgiften. Kostnaden för organist och officiant täcks dock ej av begravningsavgiften.

Vid ceremoni utanför ordinarie arbetstid debiteras dödsboet en avgift för kyrkogårdsförvaltningens merkostnader. 

En begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning kan genomföras i förvaltningens kapell eller i Svenska kyrkans regi. Som regel bekostar församlingen officiant (präst). För information och diskussion om olika möjligheter, präst och ceremoni, kontakta respektive församlings expedition.

Borglig ceremoni (icke religiös)

En ceremoni kan vara borglig, det vill säga helt utan religiösa inslag. Vid dessa ceremonier väljer, ombesörjer och bekostar dödsboet en officiant och svarar för eventuella övriga kostnader i samband med ceremonin. Flertalet begravningsbyråer kan ge upplysningar om borgliga officianter.

Kapellens inredning är relativt neutral och kan mestadels iordningställas utan religiösa symboler. För diskussion om lämpligt kapell, önskemål om iordningställande med mera, kontakta respektive expedition. Förvaltningen bekostar (via begravningsavgiften) lokal.

Ceremoni av religiös karaktär

Dödsboet väljer, ombesörjer och bekostar officiant och svarar för eventuella övriga kostnader i samband med ceremonin. Samfund, sammanslutningar eller föreningar som den avlidne/anhöriga tillhör står i många fall till tjänst med information kring olika typer av begravningar och officianter.

För diskussion om lämpligt kapell, önskemål om iordningställande med mera, kontakta respektive expedition. Förvaltningen bekostar (via begravningsavgiften) lokal.

Hantering av kransar och buketter

Dödsboet eller begravningsbyrån kan lägga ut kransar och buketter efter ceremonin på anvisad plats för visning för anhöriga. Dödsboet eller begravningsbyrån måste dock meddela detta i förväg till Kyrkogårdsförvaltningen och även ansvara för att ta vara på kort och band.

Vid kapellen på Skogskyrkogården kan dock kransar och buketter inte läggas ut på grund av det stora antalet begravningsceremonier. Det är viktigt att varje dödsbo underrättas om detta innan ceremoni bokas.

Bisättning

Enligt begravningslagen ska huvudmannen anvisa lokal för bisättning och visning av stoft. Lokalen ska finansieras genom begravningsavgiften. Förvaltningens lokaler för detta ändamål finns i anslutning till Skogskrematoriet, Råcksta krematorium och Norra kapellet på Norra begravningsplatsen.

Inför en begravningsceremoni i något av förvaltningens kapell sker mottagning för bisättning. Tillträde till lokaler för bisättning erhålls från respektive krematorium. Om något är oklart, kontakta förvaltningens kundtjänst eller krematorium.

Tid för visning av stoft i förvaltningens lokaler ska bokas hos förvaltningens kundtjänst senast dagen före. Visning utförs inte av kyrkogårdsförvaltningens personal.

Bokning av ceremoni

Med Webaveny kan du boka begravningsceremoni och gravsättning hos kyrkogårdsförvaltningen via webben. För att få tillgång till Webaveny behöver du beställa behörighet till systemet och om du inte redan har även en entreprenörskod. Ladda hem blanketten för beställning av behörighet och manual för Webaveny. 

Åtkomst ges efter godkänd ansökan. Förändras anställningsdata i någon form (det kan vara att företaget eller byrån upphör, anställd byter byrå, anställd slutar sin anställning) måste kyrkogårdsförvaltningen få information om detta. 

Inloggning till tjänsten Webaveny är personlig och sker genom Stockholms stads id-portal. Du väljer själv vilken form av verifiering som passar bäst.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Övriga verksamheter

Begravningsverksamhet

Uppdaterad