Skogskyrkogården. Foto: Susanne Hallmann

Gravplats

Många svåra frågor uppstår när man förlorar en anhörig. En av de viktigaste handlar om hur den avlidne ska få sin sista vila. Dennes egen önskan ska alltid vara vägledande vid valet av gravplats.

Det finns ett flertal möjligheter i valet av gravplats på de allmänna begravningsplatserna i Stockholm – både på de begravningsplatser som förvaltas av kyrkogårdsförvaltningen och på de som församlingarna förvaltar. På de begravningsplatser som församlingarna förvaltar kan det finnas villkor om att gravplatserna endast får upplåtas till församlingsbor.

Minneslund är ett gravskick där askan efter den avlidne anonymt strös ut eller grävs ned inom ett gemensamt gravsättningsområde.

Askgravplats och Askgravlund är två relativt nya alternativ för gravsättning av aska – ett mellanting mellan minneslund och urngravplats. Här är inte graven anonym och anhöriga kan vara med vid gravsättning av askan.

Alla tre gravskicken innebär att kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln, men att anhöriga har möjlighet att smycka med lösa blommor vid en gemensam smyckningsplats.

Gravar, gravrätt och gravskötsel

Askgravlund är ett alternativ där gravsättning av aska efter avlidna sker inom ett gemensamt gravsättningsområde utan gravrätt, mer likt en minneslund men av mindre anonym karaktär. Anhöriga tillåts vara med vid gravsättning och de gravsattas namn, födelse- och dödsdatum presenteras på gemensam plats. Platsen för gravsättningen markeras ej.

Gravsättning

De anhöriga får vara med vid gravsättning i askgravlund. Askan gravsätts i tyghölje eller som lös aska och sker normalt under perioden 1 maj-31 oktober.

Inom askgravlunden på Sandsborgskyrkogården finns också möjlighet till spridning av aska med hjälp av vatten, där aska sprids i rinnande vatten. Askan förs sedan vidare med vattnet ut i det gemensamma gravsättningsområdet. Gravsättning med hjälp av vatten kan ske under perioden 1 maj-30 september.

Skötsel och smyckning

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive de gemensamma smyckningsplatserna samt ansvarar för att gravområdet behåller sin utformning i 25 år efter den sista gravsättningen inom askgravlunden.

Smyckning får endast ske med lösa blommor. Gravljus kan sättas i ljushållare på de gemensamma smyckningsplatserna mellan 1 oktober och 31 mars.

Gravskick

Gemensam askgravplats är ett alternativ för gravsättning av aska i ett tydligt angivet område utan gravrätt i enskilda gravar. Här ges möjlighet för upp till fyra askor inom samma familj att gravsättas i samma grav. Gravplats kan endast tecknas i samband med dödsfall och förbehålls den avlidna i 25 år efter gravsättningen.

Gravens utformning

Askgravplatsernas utformning liknar en traditionell gravplats. Vid askgravplatsen finns en eller flera gemensamma smyckningsplatser. En stenplatta placeras i anslutning till den enskilda graven. På denna platta, eller på en separat bronsplatta som fästs på stenen, finns möjlighet till inskription av namn på den avlidne.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att namnplattan monteras med inskription av namn, födelse- och dödsdatum och eventuellt titel eller namnteckning om så önskas. Förvaltningen ansvarar för att gravområdet behåller sin utformning i åtminstone 25 år efter sista gravsättningen.

Skötsel och smyckning

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive den gemensamma smyckningsplatsen. Endast lösa blommor får förekomma vid smyckningsplatsen. Gravljus kan sättas i ljushållare på den gemensamma smyckningsplatsen under perioden 1 oktober–31 mars.

Gravsättning

De anhöriga får vara med vid gravsättning i askgravplats. Askan gravsätts i tyghölje eller som lös aska och sker normalt under perioden 1 april–31 oktober, förutsatt att vädret så tillåter.

Avgifter

Grav och gravsättning i askgravplats bekostas via begravningsavgiften. Vid gravsättning betalar dödsboet en engångsavgift för gravering eller namnplatta och tyghölje till självkostnadspris.

Ombud för askgravplats

Vid upplåtelse av askgravplats ska ett ombud utses av anhöriga. Ombudet har till uppgift att i samråd med kyrkogårdsförvaltningen bestämma vilka ytterligare personer som ska gravsättas i askgraven.

Beställning

Beställning av gravsättning görs med kyrkogårdsförvaltningens beställningsblankett KYF 211.

Förvaltningen upplåter avgiftsfritt (via begravningsavgiften) gravplats under 25 år. Det gäller  avlidna folkbokförda i Stockholm. Avlidna folkbokförda på annan ort kan också få gravplats i Stockholm via begravningsclearingen.

Den avgiftsfria gravplatsens storlek ska göra det möjligt att senare även gravsätta den avlidnes make/maka/partner. Normalt upplåts 1 kvm för urngrav och 2,88 kvm för kistgrav. Gamla gravmönster kan dock ge större yta. En kistgrav får dock inte överstiga 6 kvm och urngrav får ej överstiga 2,5 kvm. Om större gravplats önskas får dödsboet bekosta överskjutande del.

Upplåtelse av gravplats kan förlängas mot en avgift efter 25 år. I samband med ny gravsättning i äldre grav förlängs gravrättstiden ytterligare i 25 år utan avgift. Detta gäller även i så kallade familjegravar. Vid förnyad gravsättning i en familjegrav, förlängs gravrättstiden med 25 år från den sista gravsättningen.

Den som i förväg vill köpa en gravplats kan göra ett så kallat förköp. Möjlighet till förköp finns för såväl folkbokförda stockholmare som folkbokförda på annan ort. Förköp täcks inte av begravningsavgiften, utan bekostas av den enskilde gravrättsinnehavaren.

Förköp av såväl kistgrav som urngrav kan göras på Strandkyrkogården. På Skogskyrkogården och Råcksta begravningsplats kan förköp göras endast av urngravar. Katolska församlingens område i kvarter 28 på Skogskyrkogården kan förköp ej göras.

En gravplats kan upplåtas utan gravrätt, men med förbehåll för den avlidne. Detta kallas förbehållsgrav - graven blir förbehållen den avlidne i 25 år. Denna upplåtelseform tillämpas i de fall då den avlidne saknar anhöriga eller då anhöriga inte önskar vara gravrättsinnehavare.

Gravkvarteret där gravplatsen ligger består av plan gräsyta eller skogsmark och graven markeras med nummersticka. Gräsytan klipps av förvaltningen. En förbehållsgrav kan förses med såväl plantering som gravsten förutsatt att någon betalar för det. Skötsel av plantering på en förbehållsgrav måste betalas som ett engångsbelopp för den återstående förbehållstiden.

En gemensamhetsgrav är gemensam grav för samtliga gravsatta askor och har en gemensam gravsten. Graven och gravstenen ägs och sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

Gravplats för avlidna folkbokförda utanför Stockholm kan, på samma villkor som för stockholmare, upplåtas på kyrkogårdsförvaltningens begravningsplatser och kyrkogårdar. Undantag är: Brännkyrka kyrkogård, Västberga begravningsplats, Bromma kyrkogård, Spånga kyrkogård, begravningsplats och Galärvarvskyrkogården.

Kostnaden görs då upp via begravningsclearingen.

När kunden bestämt gravplats upprättas ett skriftligt avtal om upplåtelse av gravplats med gravrätt mellan Kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren. Det är möjligt att utse flera gravrättsinnehavare för en gravplats. Upplåtelsen bekräftas genom att ett gravbrev skickas till berörd gravrättsinnehavare.

Observera lagens krav om gravrättsinnehavare avlider. Då ska en ny gravrättsinnehavare anmälas inom sex månader.

I samband med upplåtelse av gravplats måste kunden uppmärksammas på att skötsel av den enskilda gravplatsen alltid är gravrättsinnehavarens ansvar. Gravskötsel bekostas inte av begravningsavgiften utan gravrättsinnehavaren ansvarar för att ständigt hålla gravplatsen i vårdat och värdigt skick. Det innebär att gravplatsen måste ses till ett flertal gånger under vår, sommar och höst för att klippa gräsyta, rensa ogräs, mm. Det finns möjlighet att ingå avtal med kyrkogårdsförvaltningen som då sköter graven mot en avgift.

Tyvärr förekommer det att gravar inte sköts genom gravrättsinnehavarens försorg och blir igenvuxna. Sådan brist på tillsyn kan medföra att gravrätten förverkas.

Minneslundar är en gemensam anonym gravplats. Det är ett gravskick där askan efter den avlidne anonymt strös ut eller grävs ned inom ett gemensamt gravsättningsområde. Minneslunden ger de efterlevande en plats att gå till utan den individuella gravplatsens krav på skötsel och tillsyn.

Gravens utformning

Minneslundarna är omsorgsfullt och individuellt utformade med meditationsplatser, vattenanläggningar, konst och en eller flera smyckningsplatser.

Skötsel och smyckning

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive den gemensamma smyckningsplatsen.

Smyckning får endast ske med lösa blommor. Gravljus kan sättas i ljushållare på den gemensamma smyckningsplatsen mellan 1 oktober och 31 mars. På mark, stenplattor och murar får inte någon smyckning ske

Gravsättning

Gravsättning i minneslund sker anonymt och anhöriga får besked om gravsättningsdatum via ett minneslundsintyg.

Hur väljer man gravplats?

På förvaltningens äldre anläggningar kan tillgången vara begränsad. På gamla kyrkogårdar och begravningsplatser och i gamla kvarter på nyare begravningsplatser kan återanvändning av en gammal grav erbjudas. På begravningsplatser med nyanlagda kvarter finns större valfrihet ifråga om till exempel läge och storlek.

Det finns också många olika möjligheter både till gravsättning i minneslund och till gravplats för urna.

För upplåtelse av kistgrav minskar dock valmöjligheterna. Förvaltningen kan upplåta kistgravplatser på Skogskyrkogården, Sandsborgskyrkogården, Strandkyrkogården, Norra begravningsplatsen, Spånga kyrkogård, Bromma kyrkogård och Hässelby begravningsplats.

Gravrättsinnehavarens död eller andra förhållanden kan göra att det blir aktuellt med överlåtelse av gravrätt. Olika förhållanden kan också göra det aktuellt att återlämna en gravplats till kyrkogårdsförvaltningen. Då gäller särskilda anvisningar och blanketter. Kyrkogårdsförvaltningen har närmare information.

Inom Stockholms begravningsplatser får gravsatt stoft eller gravsatt aska inte flyttas utan Kyrkogårdsförvaltningens medgivande. Det är reglerat enligt lag. Medgivande ges endast i undantagsfall och om det då finns särskilda skäl.

Det är angeläget att byråerna i sin rådgivning är medvetna om detta och diskuterar med kunden om i vilken grav och på vilken ort gravsättning ska äga rum. Det är tillåtet att dröja upp till ett år med gravsättning av aska. Gravsättning av kista eller kremering ska ske inom en månad från dödsfallet.

För information om flyttning av gravsatt stoft eller aska hänvisas till Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Om medgivande till flyttning ges, utförs upptagning av urna av förvaltningen. Förvaltningen kan också hjälpa till att schakta ner till kistlockets nivå. Kostnad för detta ingår inte i begravningsavgiften, utan debiteras gravrättsinnehavaren/dödsboet.

Upptagning av kista och eventuellt ny kistläggning utförs inte av kyrkogårdsförvaltningen utan de anhöriga får själva anlita någon för detta arbete.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Övriga verksamheter

Begravningsverksamhet

Uppdaterad