Kremering

Stockholms stad har två krematorier; Nya krematoriet på Skogskyrkogården och Råcksta krematorium på Råcksta begravningsplats. Nya krematoriet används i första hand när ceremonin ägt rum söder om Slussen och Råcksta krematorium efter ceremoni norr om Slussen. Kremeringen finansieras via begravningsavgiften.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kremering av avlidna i Stockholm. Efter kremeringen kan sedan urnan med aska till exempel gravsättas i en urngrav, minneslund, askgravlund eller askgravplats. Man kan även välja att sprida askan på en annan plats än begravningsplatsen.

Att beställa kremering

Begravningsbyråernas bokningar och beställningar av tjänster från kyrkogårdsförvaltningen ska alltid följas av en skriftlig och daterad beställning. Även ändringar i beställningar måste bekräftas skriftligt.

Att närvara vid kremering

Anhöriga har möjlighet att närvara vid kremering både vid Nya krematoriet. Då gäller följande förutsättningar:

  • Överenskommelsen om att anhöriga vill närvara vid kremering måste i god tid göras med det aktuella krematoriet.
  • Anhöriga bör uppmärksammas på att det kan innebära en stark känsloupplevelse att närvara vid kremering. Därför är det viktigt att byrån ser till att en eller flera personer finns på plats för att stötta de anhöriga. Kyrkogårdsförvaltningen har ingen möjlighet att avsätta personal som kan fungera som stöd till anhöriga i detta avseende.
  • Den sammanlagda tiden för kremeringen är cirka en och en halv till två timmar. Om anhöriga önskar vänta på att askan överförs till en urna har förvaltningen inget särskilt väntrum.

Rutiner efter kremeringen

Efter kremering överförs ofta askan i en urna, som är vald och bekostad av dödsboet. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller inte urnor. Den tomma urnan ska lämnas till krematoriet senast dagen före begravningsceremonin. I avvaktan på gravsättning förvaras askan på krematoriet. Gravsättning av askan sker i enlighet med dödsboets önskemål, men enligt lag måste den ske inom ett år efter kremering.

Om gravsättning av aska ska ske inom Stockholm, ombesörjer kyrkogårdsförvaltningen transporten av från krematoriet till begravningsplatsen.

När gravsättning sker utanför Stockholm ansvarar dödsboet/begravningsbyrån för transporten. Se vidare avsnitt ”Transporter”. Aska lämnas då ut från krematoriet mot ett så kallat ask-kvitto. På ask-kvittot ska gravsättningsplats, huvudman och dennes postadress anges.

På blankett KYF 211 ska det alltid anges på vilken begravningsplats gravsättningen ska ske. Det gäller såväl förvaltningens egna som övriga allmänna och enskilda begravningsplatser.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Övriga verksamheter

Begravningsverksamhet

Uppdaterad