Barberare och frisörer

Barberare eller frisörer som använder rakblad eller rakkniv mot hud är anmälningspliktigt till miljöförvaltningen. Om du i din verksamhet bara klipper hår är din verksamhet inte anmälningspliktig, men det finns ändå en del regler och information som du behöver känna till.

Anmäl senast sex veckor innan start

Anmälan ska vara skriftlig och skickas in till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

Tänk på att om ni är flera som delar lokal så måste var och en skicka in en egen anmälan. Det gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. Du behöver även anmäla om du förändrar en redan anmäld verksamhet.

Gör en anmälan när du ska

 • starta en stickande skärande verksamhet
 • utöka din verksamhet med ytterligare en behandling där stickande eller skärande instrument används
 • byta lokal
 • starta en ambulerande verksamhet, det vill säga du gör hembesök eller liknande
 • bygga ut eller gör betydande förändringar i lokalen, till exempel gör nytt behandlingsrum
 • arrangera en mässa eller ett event där stickande skärande behandlingar erbjuds allmänheten
 • byta organisationsnummer.
 • En ritning som visar en översikt av lokalen. Den behöver inte vara i exakt skala utan det går bra att rita upp hur lokalen ser ut.
 • På ritningen ska det framgå var behandlingsrum, handtvättfat, toalett, utslagsvask och platsen för rengöring av instrument kommer att finnas.
 • Vilka frågor du ställer till kund innan behandling och efterbehandlingsråd.
 • Dina rutiner för rengöring av eventuella instrument och dina hygienrutiner innan, under och efter behandling.

Anmälningsformulär

När vi tagit emot din anmälan kommer en handläggare att kontakta dig för att boka in en inspektion. Behöver du söka bygglov kontakta stadsbyggnadskontoret.

Om du utför estetiska injektionsbehandlingar

Om du i din verksamhet förutom injektionsbehandlingar även erbjuder yrkesmässig hygienisk verksamhet, som till exempel microneedling eller kosmetisk tatuering, så har kommunen och IVO ett delat tillsynsansvar.

Du behöver då anmäla din yrkesmässiga hygieniska verksamhet till oss på miljöförvaltningen. Vi kontrollerar då den delen av din verksamhet samt lokalen, men inte den del som avser injektionsbehandlingar.

Egenkontroll

Som frisör behöver du ha en egenkontroll med bra rutiner. Förutom de generella krav på lokal och rutiner som gäller för hygienverksamheter, behöver man som frisör även tänka på följande:

 • Tvätta händerna före och efter varje kund. Använd handdesinfektion.
 • Använd rena handdukar, kammar, borstar, spolar och annat till varje kund.
 • Rengör arbetsplatsen mellan kunderna.

Saxar, trimsaxar, kammar och liknande ska rengöras efter varje kund.

Misstänker du att det börjat blöda, om det kan finnas huvudlöss eller infekterade sår:

 • Gör rent med en borste som kommer åt ordentligt.
 • Desinfektera redskapen extra noggrant med desinfektionsmedel som är verksamt mot både bakterier och virus eller koka i minst fem minuter under lock.
 • Vid rakning bör du använda engångsrakblad.
 • Rengör och desinfektera rakmaskinshuvud och rakmaskinsskär efter varje kund.

Generella regler för hygienverksamheter

Miljöförvaltningen har tillsynsansvaret över alla hygienverksamheter i kommunen. Vissa hygienverksamheter innebär en större risk för smitta och är därför anmälningspliktiga.

Anmälningspliktig hygienverksamhet

Hygienverksamheter där kroppens hud eller slemhinnor punkteras av stickande skärande instrument är anmälningspliktiga. Till dessa räknas till exempel akupunktur, fotvård, piercing, tatuering, kosmetisk tatuering, microneedling, wet cupping/hijama, användning av lansetter samt vissa injektionsbehandlingar. Kontakta miljöförvaltningen om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig.

Miljöförvaltningen tar ut en fast anmälningsavgift för anmälan om start av hygienverksamhet. Vid anmälan om ändring av redan anmäld verksamhet, vid återbesök eller klagomål får du istället betala timavgift.

Miljösanktionsavgift

Om man inte har anmält sin verksamhet innan start riskerar man att få betala en bot, en så kallad miljösanktionsavgift.

Alla hygienverksamheter, även de som inte använder stickande skärande instrument, ska ha en egenkontroll enligt miljöbalken. Detta innebär bland annat att

 • du ska ha den kunskap som krävs för att kunna bedriva din verksamhet på ett säkert sätt
 • du ser över vilka risker din verksamhet kan ha på människors hälsa och miljön samt att ta fram rutiner för att minska risken för att problem uppstår
 • dina rutiner ska vara anpassade efter hur du utför olika arbetsmoment samt efter de förutsättningar som finns i din lokal
 • du regelbundet går igenom och uppdatera din egenkontroll
 • om du anställda är det ditt ansvar att se till att dina anställda har den kunskap som krävs för att kunna utföra behandlingarna.

Dokumentera

Har du en anmälningspliktig verksamhet ska din egenkontroll dessutom vara dokumenterad. Detta innebär bland annat att alla rutiner ska vara nedskrivna. Det ska finnas dokumentation på att till exempel steriliseringsapparaten är kontrollerad och att ventilationen är kontrollerad och godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

 • Lokalen ska vara lättstädad. Man behöver se till att ytor som golv, väggar, hyllor och behandlingsbord är lätta att rengöra och se till att inte ha så många saker framme.
 • Instrument och material ska förvaras på ett säkert sätt för att undvika förorening och smittspridning.
 • Undvik textila material, till exempel kuddar, filtar, mattor och gardiner.
 • Finns det flera behandlingsplatser ska dessa placeras så att man undviker risk för smittspridning.
 • Rengör instrument på en särskild plats som är avskild från övrig verksamhet.
 • Handtvättställ ska finnas i behandlingsrum eller strax intill.
 • Det ska finnas städrutiner över lokalens olika utrymmen. Det ska framgå av rutinerna vad som görs dagligen, veckovis, månadsvis samt vid storstädning.
 • Lokalen ska ha tillräcklig ventilation för antalet personer som vistas i lokalen. Luften som kommer in i lokalen bör vara 7 liter per sekund för varje person som är i lokalen. Punktutsug kan behövas om det uppstår mycket damm eller stark lukt.

Rutiner för behandling och hygien/smittskydd:

 • Beroende på typ av behandling (alltid för stickande skärande behandling) kan du behöva ställa frågor om kundens hälsa och eventuell medicinering innan behandling utförs.
 • I de fall speciell efterbehandling behövs ska kunden även få skriftlig information om skötselrutiner.
 • Du ska ha rutiner för hur du förbereder behandlingsplatsen och vilka rengöringsrutiner du har av behandlingsplatsen efter kund.
 • Du ska ha rutiner för hur du kommer att kunna ha en god handhygien under hela behandlingen.
 • Skalpeller, nålar och andra stickande skärande instrument ska vara sterilt engångsmaterial.
 • Det ska finnas rutiner för rengöring av material och eventuella instrument.
 • Förvara stickande skärande avfall i en särskild behållare som går att försluta och som är tydligt märkt. Du får inte slänga avfallet i de vanliga hushållssoporna utan ska hämtas av en avfallsentreprenör eller lämnas till exempelvis ett apotek.

Det är även anmälningspliktigt att bedriva ambulerande verksamhet, det vill säga erbjuda behandlingar hemma hos folk, på arbetsplatser eller liknande. Anmäl till den kommun i vilken platsen där du rengör dina instrument finns. Du behöver även informera de övriga kommuner du kommer att vara verksam i. Det är sedan upp till respektive kommun att bedöma hur de ska hantera den informationen och om de vill ta in en anmälan från dig.

Samma krav ställs på en ambulerande verksamhet som på en verksamhet med fast lokal, vad gäller bland annat hygien, smittskydd, hantering och rengöring av instrument. Du ska även ha rutin för hur du transporterar ditt arbetsmaterial på ett säkert sätt.

Förvarar du ditt arbetsmaterial och rengör instrumenten hemma, ska detta ske i ett avskilt utrymme.

Ska du ha en mobil verksamhet, till exempel i husbil, ska anmälan göras till alla kommuner som du kommer att vara verksam i. Mobila verksamheter har samma krav på sig som verksamheter med fast lokal.

Om du ska bedriva stickande skärande hygienverksamhet i hemmet behöver verksamheten vara helt separerad från bostadsdelen. Vi bedömer från fall till fall om det är lämpligt.

Om du ska medverka på ett event eller en mässa där du erbjuder stickande skärande behandling till allmänheten ska detta anmälas till den kommun där eventet kommer att äga rum. Det är alltid arrangören som ska göra anmälan.

Tillsammans med anmälan behöver du skicka in följande rutiner:

 • hur man kommer att hålla en god hygien och undvika smittspridning innan, under och efter behandling på plats
 • hur man kommer kunna ha en god handhygien under hela behandlingen
 • frågor om kundens hälsa och eventuell medicinering innan behandling
 • eventuella efterbehandlingsråd
 • eventuell information om använda färgers innehåll
 • eventuella rengöringsrutiner av instrument och i så fall var instrumenten kommer att rengöras (alternativt att man endast använder sterilt engångsmaterial)
 • hantering av stickande skärande avfall
 • städrutiner för behandlingsutrymmet och handfat
 • hur arbetsmaterial förvaras både på plats och vid transport
 • kopia på att verksamhetsutövaren är anmäld till den kommun hen är verksam i
 • hur behandlingsplatsen avskärmas från besökarna på eventet
 • en ritning över lokalen där det framgår var behandlingsplatsen och handfat finns.

Gästverksamhetsutövare, till exempel en gästtatuerare, som erbjuder samma slags behandling som studion eller salongen men endast stannar en kortare tid, faller in under studions eller salongens ansvar och egenkontroll.

Är gästverksamhetsutövaren däremot återkommande eller stannar en längre tid behöver gästverksamhetsutövaren skicka in en egen anmälan (förutsatt att gästverksamhetsutövaren är egen företagare).

Är du osäker på om du behöver göra en anmälan kontakta miljöförvaltningen.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Hygienverksamheter

Frisör

Uppdaterad