En tom vattenspegel i en 25 meterbassäng. Väggar i trä omsluter bassängen med fönster till höger i bild.

Bassängbad

Stockholms bassängbad sköts och drivs av idrottsförvaltningen eller av privata verksamhetsutövare. Du som driver ett bassängbad behöver sköta om och kontrollera din anläggning. Miljöförvaltningen har tillsyn och nya bassängbad måste alltid anmälas till miljöförvaltningen.

Ett bassängbad som allmänheten har tillträde till eller som används av många är en anmälningspliktig verksamhet och det är miljöförvaltningen som har tillsynsansvaret över bassängbaden. Det här innebär att du som verksamhetsutövare måste skicka in en anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar. 

Anmälan

Anmälan ska alltid göras för bassängbad som vänder sig till allmänheten eller som används av många. Till exempel bostadsrättsföreningar eller arbetsplatser. Bad där vattnet tappas ur efter varje kund behöver inte anmälas. Du behöver göra en anmälan till oss på miljöförvaltningen senast sex veckor innan badanläggningen ska tas i bruk. 

Anmälan av bassängbad (pdf, 620 kB, nytt fönster)

Tillsammans med anmälan ska du skicka in följande:

 • planritning över anläggningen (ritningen bör göras i lämplig skala, t.ex. 1:50 eller 1:100)
 • beskrivning av omklädnings-, dusch- och städutrymmen samt toaletter.
 • ventilationsprotokoll med luftflödena angivna
 • information om bassängvolym, beskrivning av reningsmetod för badvatten (t.ex. filtertyp), flöde genom filter (m3/h), omsättningstid (ggr/dygn), spädvattenmängd (l/badande), övrig teknik (t.ex. flockning, UV-ljus)
 • skriftliga rutiner med tydlig ansvarsfördelning för drift och provtagning, städning och rengöring, kemikaliehantering samt hantering av farligt avfall.

Miljösanktionsavgift

Utebliven anmälan för bad ger en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Dokument

Provtagningsmetodik i bassänger (pdf, 34 kB, nytt fönster)

Fekala incidenter (pdf, 63 kB, nytt fönster)

Svarsblankett – Att använda vid incidenter med risk för hälsa (doc, 52 kB, nytt fönster)

Råd för provtagning av THM (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Städråd för badanläggningar (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Ha bra rutiner för att minska hälsorisker

För att minska hälsoriskerna måste du ha koll på hur stort antal badande reningsanläggningen och bassängen klarar av och du ska ha bra rutiner för kontroll av vattenkvaliteten, driftrutiner för reningsanläggning, hygien, städning och kemikaliehantering. Det är viktigt att bakteriekoncentrationen i vattnet alltid är låg eftersom det minskar risken för förekomst av sjukdomsframkallande mikroorganismer. För att kontrollera vattenkvaliteten behöver man provta vattnet varje månad för bland annat bakterier. Resultaten av dessa ska rapporteras till miljöförvaltningen. Du måste  ha en fungerande egenkontroll som är dokumenterad. 

Exempel på rutiner som behöver ingå i egenkontrollen:

 • rutiner för provtagning av badvattnet
 • rutiner för hur brister i vattenkvaliteten ska åtgärdas
 • rutiner för kontroll av reningsanläggning
 • rutiner för rengöring av bassänger, reningsanläggning samt städning av kringliggande utrymmen
 • en dokumenterad journalföring för kontroll på vattenkvalitet och reningsanläggning  
 • en aktuell kemikalieförteckning med tillhörande säkerhetsdatablad över riskklassificerade kemiska produkter.

Förutom rengöringen och driften av bassängen är det viktigt att ha koll på badbelastning och att informera de badande om vikten av hygien för att ha god vattenkvalitet.

Om din verksamhet ändras

Meddela miljöförvaltningen om

 • verksamheten upphör
 • verksamheten förändras eller utökas
 • verksamhethen flyttar
 • någon annan tar över verksamheten.

Miljötaxa

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Taxa från och med 1 januari 2021:

 • miljötillsyn är 1 230 kr/timme
 • tillsyn enligt strålskyddslagen 1 230 kr/timme 
 • livsmedelskontroll 1 470 kr/timme.

Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader. Inom livsmedelskontrollen betalas de flesta avgifterna i förskott.

När det gäller avgift för livsmedelskontroll tas inte ersättning för restid ut separat. I stället är restidskostnaden inräknad i timtaxan som därför är högre jämfört med om restiden skulle betalas separat.

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas som regel i efterskott.

Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas som regel i förskott.

 • Avgift för registrering av livsmedelsverksamhet är 2 940 kr.
 • Fast årlig avgift för förskolor är 4 920 kr.
 • Fast årlig avgift för skolor är 6 150 kr.
 • Fast årlig avgift för bassängbad är differentierad beroende på anläggningens storlek. Man betalar 11 070 kr i grundavgift, samt 1 230 kr per bassäng.
 • Årlig avgift för plaskdammar är 6 150 kr.
 • Anmälningsavgiften för skola och barnomsorg är 14 760 kr.
 • Anmälningsavgift för hygienverksamheter är 6 150 kr.
 • Fast årlig avgift för båtklubbar med uppläggningsplats är 3 690 kr.

Värmepump eller köldmedia

 • Fast årlig avgift för stationär köldmedieanläggning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer är 2 460 kr.
 • Ansökningsavgift för en liten värmepumpsanläggning upp till 20 kW är 6 150 kr.
 • Ansökningsavgift för en stor värmepumpsanläggning med effektuttag på 20 kW till 10 MW är avgiften 11 070 kr.

Om handläggningstiden som den årliga avgiften avser överskrids väsentligt, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att timdebitera för de extra timmar som lagts ned. Samma verksamhet kan omfattas av avgifter enligt flera taxor.

Svensk och europeisk miljö- och livsmedelslagstiftning utgår från att tillsynen ska finansieras genom avgifter. Avgiften grundas på den tid vi faktiskt lägger ner på tillsynen av olika verksamheter.

Alla verksamheter – även butiker och fastighetsägare – ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter.

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

För varje taxa finns dels en fast årlig avgift och dels en timavgift. Dessutom innehåller taxorna regler för olika anmälnings- och provtagningsavgifter.

Till följd av coronaviruset drabbas flera näringar hårt i Stockholms stad. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Stockholms stad vidtar därför ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Lättnaderna består bland annat av möjlighet till uppskov av betalning av tillsynsavgift från miljöförvaltningen, och gäller de företag som på grund av pandemin har ekonomiska svårigheter. Du som vill ha uppskov att betala behöver kontakta miljöförvaltningen.

För övriga verksamheter samt privatpersoner gäller förfallodatum som anges på fakturan.

Kontakt

Hygienverksamheter, avfall, kosmetiska produkter, solarier och annan hälsoskyddsrelaterad verksamhet
Telefon: 08-508 28 900
E-post: direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

Bilvårds- och drivmedelsanläggningar, verkstäder med mera, grafisk verksamhet, kemtvätt, tandläkare och annan miljöfarlig verksamhet
Telefon: 08-508 28 990
E-post: plan_o_miljo.miljoforvaltningen@stockholm.se

Fakturor från miljöförvaltningen som hanteras av Sergel Inkasso eller Kronofogden.
Telefon: 08-508 28 757
E-post: kundservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid
Bassänger och plaskdammar

Livsmedel, hotell och restaurang
Hotell

Vård och omsorg
Äldreboenden

Uppdaterad