En tom vattenspegel i en 25 meterbassäng. Väggar i trä omsluter bassängen med fönster till höger i bild.

Bassängbad

Du som driver ett bassängbad behöver sköta om och kontrollera din anläggning. Miljöförvaltningen har tillsyn och nya bassängbad måste alltid anmälas till miljöförvaltningen.

Ett bassängbad som allmänheten har tillträde till eller som används av många är en anmälningspliktig verksamhet och det är miljöförvaltningen som har tillsynsansvaret över bassängbaden. Det här innebär att du som verksamhetsutövare måste skicka in en anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar. 

Anmälan

Anmälan ska alltid göras för bassängbad som vänder sig till allmänheten eller som används av många. Till exempel bostadsrättsföreningar eller arbetsplatser. Bad där vattnet tappas ur efter varje kund behöver inte anmälas. Du behöver göra en anmälan till oss på miljöförvaltningen senast sex veckor innan badanläggningen ska tas i bruk. 

Anmälan av bassängbad (pdf)

Miljösanktionsavgift

Utebliven anmälan för bad ger en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Ha bra rutiner för att minska hälsorisker

För att minska hälsoriskerna måste du ha koll på hur stort antal badande reningsanläggningen och bassängen klarar av och du ska ha bra rutiner för kontroll av vattenkvaliteten, driftrutiner för reningsanläggning, hygien, städning och kemikaliehantering.

Det är viktigt att bakteriekoncentrationen i vattnet alltid är låg eftersom det minskar risken för förekomst av sjukdomsframkallande mikroorganismer. För att kontrollera vattenkvaliteten behöver man provta vattnet varje månad för bland annat bakterier.

Resultaten ska rapporteras till miljöförvaltningen. Du måste också ha en fungerande egenkontroll som är dokumenterad. 

Exempel på rutiner som behövs i egenkontrollen:

  • rutiner för provtagning av badvattnet
  • rutiner för hur brister i vattenkvaliteten ska åtgärdas
  • rutiner för kontroll av reningsanläggning
  • rutiner för rengöring av bassänger, reningsanläggning samt städning av kringliggande utrymmen
  • en dokumenterad journalföring för kontroll på vattenkvalitet och reningsanläggning  
  • en aktuell kemikalieförteckning med tillhörande säkerhetsdatablad över riskklassificerade kemiska produkter.

Förutom rengöringen och driften av bassängen är det viktigt att ha koll på badbelastning och att informera de badande om vikten av hygien för att ha god vattenkvalitet.

Om verksamheten ändras

Meddela miljöförvaltningen om:

  • verksamheten upphör
  • verksamheten förändras eller utökas
  • verksamheten flyttar
  • någon annan tar över verksamheten.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Bassänger och plaskdammar

Livsmedel, hotell och restaurang

Hotell

Vård och omsorg

Äldreboenden

Uppdaterad