Plaskdammar i parker

I många av Stockholms stads parker finns det plaskdammar och de är till för barns vattenlek. Du som på något sätt arbetar med driften, skötseln och planeringen av dessa behöver känna till hur plaskdammarna ska skötas.

Viktigt med god egenkontroll

För att badvattnet ska kunna hålla god kvalitet är det viktigt att det finns bra rutiner för drift, skötsel och övervakning av dammarna.

Skötselanvisningar (pdf, 16 kB, nytt fönster)

Skötsel av parkytor (pdf, 76 kB, nytt fönster)

Det måste också finnas aktuell teknisk dokumentation i form av driftkort, funktionsöversikt, ritningar och en uppdaterad riskanalys för varje damm. Riskanalysen ska uppdateras regelbundet. Här hittar du mallen för det:

Riskanalys (xls, 36 kB, nytt fönster)

Påverka alla som använder plaskdammen

Vid alla plaskdammar ska det finnas tydliga och väl synliga skyltar med regler och kontaktinformation. Genom att ha uppdaterad information på stadens webbplats, säkerställer man att de som besöker parken vet vad som gäller. Plaskdammarna är till för badande barn och deras vattenlek ska vara säker. Ett lokalt engagemang är en bra grund för att få bukt med viss typ av skadegörelse, eller till exempel hundar som badas i dammarna.

Gör vattenanalyser

För att minska risken för sjukdomsframkallande mikroorganismer är det viktigt att koncentrationen av bakterier alltid är låg. I stadsdelsförvaltningarnas egenkontroll ingår det att göra vattenanalyser. Resultaten av analyserna ska rapporteras till miljöförvaltningen.

Anvisningar för vattenprovtagning (pdf, 16 kB, nytt fönster)

Bygga ny, eller renovera plaskdamm

Både plaskdammen och dess omgivning behöver vara väl utformade. Miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna har tillsammans tagit fram en instruktion som stöd inför större renoveringar och/eller planering av nya plaskdammar.

Anmälan

Anmälan ska alltid göras för bad som vänder sig till allmänheten eller som används av många. Du behöver göra en anmälan till oss på miljöförvaltningen senast sex veckor innan badanläggningen ska tas i bruk. 

Med anmälan för plaskdamm i park bifogas

  • en karta i skala 1:1000 där dammens placering och form framgår
  • duschens placering, om toalett finns samt vilka övriga parkaktiviteter, såsom parklek och skateboardramper, som finns i närheten
  • information om bassängvolym, beskrivning av reningsmetod för badvatten, (till exempel filtertyp), flöde genom filter (m3/timma), omsättningstid (gånger/dygn), spädvattenmängd (liter/badande), övrig teknik (till exempel flockning, UV-ljus)
  • skriftliga rutiner med tydlig ansvarsfördelning för drift och provtagning, städning och rengöring, kemikaliehantering samt hantering av farligt avfall.

När vi har granskat din anmälan utför vi en inspektion på anläggningen. Om allt är ok kommer du att få ett beslut om att lämna anmälan utan vidare åtgärder.

Anmälningsblankett

Anmälan om plaskdamm (pdf, 620 kB, nytt fönster)

Miljösanktionsavgift

Utebliven anmälan för bad ger en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Bassänger och plaskdammar

Uppdaterad