Plaskdammar i parker

I många av stadens parker finns det plaskdammar som är till för barns vattenlek. Du som på något sätt arbetar med driften, skötseln och planeringen av dessa behöver känna till hur plaskdammarna ska skötas.

Viktigt med god egenkontroll

För att badvattnet ska kunna hålla god kvalitet är det viktigt att det finns bra rutiner för drift, skötsel och övervakning av dammarna. Det måste också finnas aktuell teknisk dokumentation i form av driftkort, funktionsöversikt, ritningar och en uppdaterad riskanalys för varje damm.

 • Det ska finnas rutiner för uppstart, skötsel, drift under säsong samt avslut efter säsong. Skriv löpande i journalen under badsäsongen. Journalen är mycket viktig vid utvärderingen av varje plaskdamm efter avslutad badsäsong.

 • Det ska finnas driftkort inkluderat ritning/-ar och driftinstruktioner.
  Reningsanläggningens kapacitet ska vara känd.

 • Det ska finnas en genomförd riskbedömning.

 • Gör en noggrann översyn av den kringliggande parkanläggningen innan säsongsstarten. Ta bort äldre förna, se över gräsmattan, ansa buskar och kapa grenar som hänger ut överdammen. Gör en noggrann städning av parken i en radie på cirka 10-20 meter. Gör rent eller reparera de hårda ytor som finns kring dammen.

 • Gör en teknisk översyn innan badsäsongen som inkluderar reningsanläggning, duschar/duschplatsen, plaskdammens ytor och kröning och att cirkulationen av vattnet fungerar väl.

 • Det ska finnas ett reservdelslager, för att snabbt kunna åtgärda haverier under badsäsongen.

 • Ordna med lämpliga avgränsningar mot till exempel parklek. Ställ i ordning och se till att skyltar för information/kontaktuppgifter är korrekta.

 • Skriftliga rutiner ska finnas för provtagning, städning/rengöring och kemikaliehantering och det ska finnas en skriftlig rutin för hantering av fekala incidenter och förekomst av Psudomonas aeruginosa.

 • Vattnet i dammen ska bytas en gång i veckan eller oftare vid behov, helst på kvällen och påfyllning av vatten ska ske på morgonen. (Gäller ej nya eller totalrenoverade dammar med uppgraderad reningsanläggning)

 • Gör rent dammen innan vatten fylls på. Grovstädning och högtrycksspolning av dammen är obligatoriskt och se över kringliggande ytor dagligen.

 • Översynen av den automatiska doseringen av desinfektionsmedlet ska ske dagligen och dokumenteras i en driftjournal. Skötsel och backspolning av anläggningens filter (om sådant finns) ska ske innan tömning och rengöring av dammen eller oftare om det så krävs.

 • Gör en okulär besiktning av vattenytan och omgivande ytor vid varje besök och vidta åtgärder vid behov.

 • Föreskrifter som reglerar kemikaliehantering och arbetsmiljöfrågor ska uppfyllas.

Gör vattenanalyser

För att minska risken för sjukdomsframkallande mikroorganismer är det viktigt att koncentrationen av bakterier alltid är låg. I stadsdelsförvaltningarnas egenkontroll ingår det att göra vattenanalyser. Resultaten av analyserna ska rapporteras till miljöförvaltningen.

 • Steril flaska/burk för provtagning (från labbet).

 • Kylbag med kylklampar (eventuellt hos labbet eller införskaffa egen).

 • Följesedel för att fylla i tidpunkten för när vattenprovet togs och vilken
  vattentemperatur vattnet höll vid provtagningstillfället (följesedlar bifogas från labbet).
 • Innan provet ska du tvätta händerna noggrant. Skruva sedan av korken på den sterila flaskan (som labbet skickat ut) på ett sådant sätt att du inte rör flaskmynningen.

 • Provet ska tas i närheten av utloppet och cirka 10-15 cm under vattenytan. Det är viktigt att föra ner flaskan i vattnet i 45 graders lutning med mynningen nedåt. Detta för att inte förlora den droppe tiosulfat som finns i provflaskan för bakterieprovtagning och för att få vatten från cirka 15 cm djup.

 • När flaskan nått cirka 10-15 cm djup för du den framåt bort från dig och mot eventuell ström. Detta för att minimera att det kommer in bakterier från händerna.

 • När flaskan är full, häll ut två cl vatten så att det blir lite luft överst i flaskan. Skruva sen på korken.

 • Notera på en följesedel (som labbet tillhandahåller) vid vilken tidpunkt provet togs, samt vilken temperatur vattnet håller. Notera även om det är något speciellt som observerats.

 • Lämna sen flaskan till labbet, samma dag. Flera prover kan tas under dagen och man kan lämna alla samtidigt till labbet. Förvara provet svalt till dess att proverna kommer till labbet. Kylbag med kylklampar är lämplig utrustning.

 • Stoppa vattenproverna i en ren plastpåse innan provet stoppas i kylbagen.

 • Kylklamparna ska inte ligga i plastpåsen tillsammans med provflaskorna, utan ligga i kylbagen. Detta för att inte föroreningar från plastpåsen ska fastna på provflaskorna. En del kylbagar är utrustade med påsar på insidan för att kylklampar ska kunna läggas i dem på ett stadigt sätt.

 • Om du inte kan lämna provet samma dag, utan följande morgon, måste provet förvaras svalt fram att provet kommer till labbet (kylskåp under natten och kylbag under transport). Hör med labbet först, för vidare instruktioner och om det fungerar för labbet.
 • Mätning av totalhalt och halt fritt klor samt pH-värdet ska ske två gånger per dag, helst på morgonen och mitt på dagen. Mätning av klorvärden ska ske vid utloppet. Den fria klorhalten ska vara minst 0,5 gram klor/m3 vatten. Bundet klor bör ej överstiga 0,4 gram klor/m3 vatten. Totalklorhalten bör ej överstiga 2,0 gram klor/m3 vatten. pH-värdet ska ligga inom intervallet 7 – 8. Dokumentera mätresultaten i en driftjournal.

 • Badvattenprov för analys av bakterier, inklusive pH samt fritt och bundet klor, ska göras minst en gång var 14:e dag, oftare vid behov. Resultaten av analysen ska uppfylla kraven som är ställda i Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2004:7 (M). Avsteg får göras från analys på kemiska parametrar.

 • Bakterieanalys ska tas ut i slutet av varje driftvecka.

 • Analys av tagna prover ska utföras av ett ackrediterat laboratorium och kopia av analysresultatet ska löpande skickas till miljöförvaltningen.

Påverka alla som använder plaskdammen

Vid alla plaskdammar ska det finnas tydliga och väl synliga skyltar med regler och kontaktinformation. Genom att ha uppdaterad information på stadens webbplats, säkerställer man att de som besöker parken vet vad som gäller.

Plaskdammarna är till för badande barn och deras vattenlek ska vara säker. Ett lokalt engagemang är en bra grund för att få bukt med viss typ av skadegörelse, eller till exempel hundar som badas i dammarna.

Bygga ny, eller renovera plaskdamm

Både plaskdammen och dess omgivning behöver vara väl utformade. Miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna har tillsammans tagit fram en instruktion som stöd inför större renoveringar och/eller planering av nya plaskdammar.

Utebliven anmälan för bad ger en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Anmälan ska alltid göras för bad som vänder sig till allmänheten eller som används av många. Du behöver göra en anmälan till oss på miljöförvaltningen senast sex veckor innan badanläggningen ska tas i bruk. 

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Bassänger och plaskdammar

Uppdaterad