En småbåtshamn från ovan. Ett flertal båtar ligger förtöjda vid fyra bryggor. I bakgrunden syns bostäder på Norr Mälarstrand.
Rålambshovs båtklubb. Foto: Johan Pontén

Regler för båtklubbar

Här hittar du som är verksamhetsansvarig för en båtklubb, fritidsbåtshamn eller varvsförening information om krav och regler för skötsel av båtar och båtklubbsverksamhet. Här finns även information om miljöförvaltningens tillsyn och avgifter.

Miljöfarlig verksamhet

En båtklubb, fritidsbåtshamn eller varvsförening räknas som miljöfarlig verksamhet. Det innebär att man ansvarar för att kemikalier inte läcker ut till omgivningen, samt att otillåtna båtbottenfärger inte används på båtar.

Den ska regelbundet se över sin verksamhet och göra de försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda omgivningen, människor och miljö.

Reglerna är till för att minska fritidsbåtars miljö- och hälsopåverkan och skydda de känsliga miljöer som finns längs vår kust och i våra sjöar.

Båtbottenfärger

Läcker metaller

Den största och mest allvarliga miljörisken är att båtbottenfärger läcker metaller och andra miljögifter. Vid behandling och underhåll förorenas marken men även när båten är sjösatt läcker föroreningar till vatten och sediment.

Det innebär även påverkan på uppläggningsplatser i och kring Stockholm, vid Mälaren, andra sjöar och i anslutning till Östersjön. Höga halter koppar, zink, tributyltenn (TBT) och bly har uppmätts i mark, vatten och sediment vid båtklubbar.

Innehåller bekämpningsmedel

Många båtbottenfärger innehåller olika bekämpningsmedel (biocider) för att motverka påväxt av till exempel havstulpaner och alger. För Östersjön tillåts flera biocidfärger. Användningen av dessa kan leda till föroreningar och miljöskador framförallt lokalt på båtuppläggningsplatsen och i hamnen.

Använd inte biocidfärg

Miljöförvaltningen avråder därför från användning av biocidfärg. Miljöförvaltningen rekommenderar skrovrena båtar och användning av alternativa metoder som exempelvis borsttvättar vid behov av borttagning av påväxt.

I Mälaren och andra sötvatten är inga biocidfärger tillåtna.

Det är Kemikalieinspektionen som godkänner båtbottenfärger och beslutar om i vilket vattenområde respektive färg får användas. I Mälaren och andra sjöar får endast biocidfria båtbottenfärger användas. Båtbottenfärger som innehåller ämnet tributyltenn (TBT) är förbjudna i samtliga vatten.

Kontrollera alltid med Kemikalieinspektionen om vilka färger som är tillåtna i ditt vattenområde.

Med ”huvudsaklig förtöjningsplats” menas den egna, fasta, båtplatsen som du äger eller har hyreskontrakt för. Om båtägaren har flera båtplatser, inklusive plats i sötvatten, får båten inte målas med båtbottenfärg som innehåller biocider. Det beror på att det inte finns några godkända biocidfärger för sötvatten/insjöar.

Spärrfärg är inte ett tillräckligt skydd för att hindra läckage av biocider från förbjuden båtbottenfärg på båtskrov. Undvik därför spärrfärg som metod för att förhindra läckage.

Transportstyrelsen har tagit fram rekommendationer om hur man kan sanera bottenfärg som innehåller TBT och andra farliga ämnen från fritidsbåtsskrov på ett säkert sätt.

Vid tvätt av båtskrov som är målade med giftiga färger finns stora risker för spridning av föroreningar. Därför ska man alltid använda en spolplatta med avancerad rening. Tvätt av båtar som har målats med giftiga färger får inte ske på mark eller över vatten utan att tvättvattnet tas om hand.

Avfall från fritidsbåtar

Sedan den 1 maj 2023 gäller Transportstyrelsens nya regler för mottagning av avfall från fritidsbåtar. Reglerna ställer krav på att fritidsbåtshamnar har mottagningsanordningar för avfall från drift eller användning av en fritidsbåt som de som nyttjar hamnen normalt sett har behov av att lämna.

Mottagningsanordningen ska ha rätt kapacitet, vara rätt placerad och kunna repareras utan dröjsmål om den går sönder. Nytt krav på fritidsbåtshamnarna är att planen för mottagande och hantering av avfall ska skickas in till kommunen för godkännande.

  • I Stockholms stad ska avfallshanteringsplanen godkännas av miljöförvaltningen.

  • Avfallshanteringsplanen ska uppdateras senast vart femte år eller vid behov.

  • Minst tre månader innan föregående avfallshanteringsplan gått ut ska båtklubben lämna in en ny plan. Båtklubben ansvarar själv för att skicka in den förnyade planen i tid till miljöförvaltningen.

  • Vissa undantag finns för exempelvis naturhamnar.

  • Avfallshanteringsplanen ska ha kommit in till miljöförvaltningen senast den 30 september 2023.

  • Planen skickas via e-post: miljoforvaltningen@stockholm.se. I raden för ämne, skriv: Båtklubbens namn, Avfallshanteringsplan TSFS 2023:12.

  • Miljöförvaltningen kan utfärda sanktionsavgift (från och med januari 2024) om hamnen inte har någon plan för avfallshantering eller tillräckliga mottagningsanordningar.

Farligt avfall ska hanteras och tas om hand på ett säkert sätt. Det ska inte finnas någon risk att avfallet sprids till land eller vatten. Farligt avfall vid båtvård kan exempelvis vara olika typer av lösningsmedel, oljor, och färg-, lack- och limrester.

Det är förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i vattnet. Det finns kostnadsfria toatömningsstationer som är tillgängliga både för båtklubbar och enskilda fritidsbåtsägare. Det är viktigt att medlemmarna vet var anläggningarna finns.

Tillsyn och taxa

Miljöförvaltningen kontrollerar att verksamheter följer regelverket för att skydda miljön. Några exempel på vad som kontrolleras är avfallshantering, utfasningsplan och rutiner vid underhållsarbeten.

  • Tillsynen är avgiftsfinansierad.
  • Båtklubbar betalar en fast årlig avgift som är beräknad på tre timmars handläggningstid per år.
  • Tillsyn sker i normalfallet vart tredje år. Då ingår allt arbete som är nödvändig för tillsynen till exempel skrivelser, inspektioner och granskning av material.

Om tillsynen kräver mer tid timdebiteras verksamheten enligt gällande taxa. Granskning av avfallshanteringsplanen faller utanför den fasta årliga avgiften.

Miljöförvaltningen kan utfärda sanktionsavgift (från och med januari 2024) om hamnen inte har någon plan för avfallshantering eller tillräckliga mottagningsanordningar.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Båtklubbar

Uppdaterad