En småbåtshamn från ovan. Ett flertal båtar ligger förtöjda vid fyra bryggor. I bakgrunden syns bostäder på Norr Mälarstrand.
Rålambshovs båtklubb. Foto: Johan Pontén

Regler för båtklubbar

Här får du som båtägare eller båtklubb råd och tips om bland annat båtbottenfärger, latrinavfall och kemikalier.

Båtbottenfärger

Båtbottenfärger innehåller i många fall giftiga ämnen för att bekämpa påväxt av till exempel havstulpaner och alger på båtar. Som en negativ konsekvens kan även andra organismer i vattenmiljön skadas. Även människor som badar eller vistas i närheten kan exponeras för giftiga ämnen. Därför är det viktigt att dessa ämnen inte släpps ut till mark och vatten.

Kemikalieinspektionen godkänner båtbottenfärger och beslutar om i vilket vattenområde respektive färg får användas. I Mälaren och insjöar får inga båtbottenfärger som verkar genom kemisk bekämpning förekomma på båtar. I andra vattenområden får inga färger innehållande tributyltenn (TBT) förekomma på båtar.

Informationsmaterial

Miljö- och hälsoeffekter (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Infobrev Mälaren (pdf, 225 kB, nytt fönster)

Infobrev Östersjön (pdf, 224 kB, nytt fönster)

Regler för båtbottenfärger (pdf, 155 kB, nytt fönster)

Information om spärrfärger (pdf, 204 kB, nytt fönster)

PM om spärrfärg för fritidsbåtar (pdf, 44 kB, nytt fönster)

Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov (pdf, 153 kB, nytt fönster)

Rapport – Jämförande analys av förekomst av biocidmetaller på fritidsbåtsbottnar 2016–2019 (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Ett hållbart båtliv för alla (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Skydda din båtbotten utan att skada miljön (pdf, 3,1 MB , nytt fönster)

Förvara båten på egen tomt (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Kontrollera alltid med Kemikalieinspektionen om vilka färger som är tillåtna i ditt vattenområde. Tänk på  att otillåtna båtbottenfärger inte får förekomma på båtar. Detta gäller även om båten senare har målats om med andra färger. Även färger som påstås vara miljövänliga kan vara giftiga i högre koncentrationer. Därför bör du som båtägare alltid överväga alternativa metoder för att avlägsna påväxt på din båt.

Båtklubben ansvarar

Båtklubbar, i egenskap av verksamhetsutövare, ansvarar för att säkerställa att kemikalier inte läcker ut till omgivningen, samt att otillåtna båtbottenfärger inte används på båtar.

Stockholms stads målsättning är att samtliga båtar med hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade till utgången av år 2020. Samtliga klubbar med felaktiga båtbottenfärger för sitt vatten bör ha en utarbetad utfasningsplan för biocidhaltiga båtbottenfärger (exempelvis TBT- och kopparfärg). Sanering av TBT-båtar ska ske snarast.

Båttvätt – spolplatta

Det innebär stora risker för spridning av föroreningar när man tvättar båtskrov som är målade med giftiga färger. Därför ska man alltid använda en spolplatta med avancerad rening. Tvätt av båtar som har målats med giftiga färger får heller inte ske på mark eller över vatten utan att tvättvattnet tas om hand.

Latrinavfall

Det är förbjudet att tömma latrinavfall från fritidsbåtar i vattnet. Undantagna är båtar som har K-märkts av statens maritima museer. Latrinavfallet ska istället tömmas i särskilda tömningsstationer.

Råd för båtklubbar och båtägare

 • Håll båten och underhållsarbetet rena från onödiga kemikalier.
 • Var försiktig och se upp med spill och läckage av kemikalier.
 • Skydda er och medlemmarna mot hälsofarliga kemikalier. Använd skyddsutrustning vid underhållsarbeten och saneringsarbeten.
 • Sanera din båt från giftiga båtbottenfärger.
 • Kör miljöanpassat och optimera din båts motor för bästa effekt.
 • Använd rätt och rent bränsle.
 • Ta hand om ditt miljöfarliga avfall och även annat avfall.
 • Miljösmart båtliv

Förvara kemikalier

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemikalier och ditt farliga avfall hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder. Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget.

Det är viktigt att de cisterner, fat, dunkar och andra kärl som du använder är av ett material som håller för kemikalien eller avfallet och att de är i gott skick så att de inte går sönder. För att undvika rostangrepp kan du placera fat som förvaras utomhus på pall istället för direkt på marken.

Fat som står på pall kan dessutom hanteras säkrare. Genom att förse kärlen med lock eller annan tillslutning kan du förhindra avdunstning till luft.

Se till att märka förvaringskärlen så att alla som hanterar dem vet vad de innehåller och hur man ska skydda sig. Använd helst originalförpackningar.

Du ska inte lagra dina kemikalier i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag och liknande. Om det finns risk för påkörning ska du ordna någon form av skydd som förhindrar påkörning. Utformningen av skyddet måste du välja utifrån vilka fordon som används. Gaffeltruckar kan till exempel orsaka skador ganska högt över marken. 

Tänk på att obehöriga inte ska komma åt kemikalierna eller det farliga avfallet. Gifter bör du förvara inlåsta. Det är viktigt att du väljer placeringen så att eventuella ångor inte når utrymmen där människor vistas.

Underlaget ska vara tätt och stå emot de kemikalier och det avfall som du lagrar, åtminstone under den tid som går åt för att sanera ett eventuellt utsläpp. Underlag som utsätts för återkommande kemikaliespill ska vara lätt att göra rent och beständigt mot de kemikalier och det avfall som du hanterar.

Betong är ofta tillräckligt tät om den är sprickfri. Betongens motståndskraft kan bli bättre om den beläggs med ett lämpligt plastskikt. Asfalt är känsligt för lösningsmedel och oljor. Asfalt passar därför bäst om du hanterar vattenhaltiga produkter.

Tänk på att kabel- och rörgravar samt hisschakt som inte är täta kan vara läckagevägar ut ur lokalen.

Om du har ett särskilt förråd avsett för lagring av kemikalier eller avfall i flytande form så bör det rymma volymen i det största kärlets volym plus 10 procent av övriga behållares volym.

Kontrollera att dörröppningen har en tillräckligt hög tröskel och att väggarna är täta mot golvet. Det får inte finnas golvbrunnar som  är anslutna till dag- eller spillvattennätet inne i kemikalieförrådet.

Invallning krävs om du hanterar/förvarar en kemikale så att det finns risk för att den kan nå:

 • Avloppssystemet via dag- eller spillvattenledning
 • Omgivningen, till exempel mark och vattenmiljö

Invallning krävs också om det finns risk för en reaktion med andra ämnen/varor som förvaras i närheten.

Ett hanteringsutrymme som saknar golvavlopp och har tillräckligt höga trösklar och i övrigt är tätt kan jämställas med en invallning.

Du kan utforma en invallning på många olika sätt. Den kan till exempel vara ett uppsamlingstråg av plåt eller plast. På tråget kan du lägga ett galler att ställa fat och dunkar på. Cisterner kan vara invallade eller dubbelmantlade. Påfyllningsrör, ventiler och slangar bör vara innanför invallningen eller dubbelmantlingen.

En invallning bör rymma det största förvaringskärlets volym plus 10 procent av övriga behållares volym. Invallningar utomhus ska nederbördsskyddas. Undvik tappkran på invallningen. Töm hellre invallningen ovanifrån genom manuellt styrd pumpning.

Tänk på att kemikalier och farligt avfall som kan reagera häftigt med varandra bör du lagra väl skilda från varandra. De får inte förvaras inom samma invallning så att de kan blandas med varandra vid ett eventuellt läckage.

Exempel på ämnen som inte bör förvaras tillsammans är:

 • cyanider och syror
 • hypoklorit och syror
 • sulfider och syror
 • koncentrerande syror och alkalier

Genom att hålla torrt och rent kan du både minska risken för spridning av miljöfarliga ämnen till omgivningen och undvika halkolyckor på din arbetsplats. Där det finns risk för spill och stänk kan du vidta olika åtgärder.

Du kan placera kärl av till exempel plast eller plåt under kranar på liggande fat och liknande tappställen. Vid maskinarbetsplatser kan du lägga ut absorberande dukar eller mattor som kontinuerligt suger upp spill.

Det ska vara möjligt att lätt läsa av nivån i cisternen och det bör finnas larm för hög nivå. Om du har en cistern som fylls genom pumpning bör du installera ett överfyllningsskydd. Tänk på att hålla ventiler och tappkranar låsta eller säkert avstängda.

Rörledningar kan vara svaga punkter och därför ska de inte byggas in i golv och väggar på sådant sätt att de inte går att kontrollera. Rörledningar i mark ska vara utan kopplingar.

Om olyckan är framme trots skyddsåtgärder är det viktigt att begränsa spridningen av ett utsläpp så fort som möjligt. Du kan valla in utsläppet med olika typer av ”avgränsare”. Sådana finns av både täta och sugande material. Du kan också tillverka egna genom att till exempel fylla säckar med sand. För att förhindra att ett utsläpp når dag- eller spillvattenbrunnar kan du täcka dem med täta polymerdukar eller liknande som ger ett tillfälligt skydd.

För att samla upp ett utsläpp kan du använda absorptionsmedel i lös vikt eller i form av mattor. Om inget särskilt medel finns tillgängligt kan du använda sågspån, sand eller jord. Förbrukat absorptionsmedel ska i regel tas omhand som farligt avfall.

Det är viktigt att sanera snabbt i samband med ett kemikalieutsläpp. Därför måste det finnas redskap och lämpligt absorptionsmedel lätt tillgängligt och personalen måste veta var det finns och hur det ska användas.

Om det sker spill eller läckage så att marken eller byggnaden blir förorenad på ett sätt som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska du genast underrätta miljöförvaltningen. Skulle ett utsläpp nå dag- eller spillvattennätet ska du dessutom informera Stockholm Vatten och Avfall AB.

Ring 112 om du inte kan hantera situationen själv och det är brådskande.

Mer information om kemikalieförvaring finns i ”Kemikaliehandboken” som har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan kommunerna, Landstinget, Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen i Östergötland. Du kan beställa boken från Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har frågor kring kemikalieförvaring.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Båtklubbar

Uppdaterad