Regler för båtklubbar

På den här sidan får du som båtägare eller båtklubb råd och tips om bland annat båtbottenfärger, latrinavfall och kemikalier.

Båtbottenfärger

Båtbottenfärger innehåller i många fall giftiga ämnen för att bekämpa påväxt av till exempel havstulpaner och alger på båtar. Som en negativ konsekvens kan även andra organismer i vattenmiljön skadas. Även människor som badar eller vistas i närheten kan exponeras för giftiga ämnen. Därför är det viktigt att dessa ämnen inte släpps ut till mark och vatten.

Kemikalieinspektionen godkänner båtbottenfärger och beslutar om i vilket vattenområde respektive färg får användas. I Mälaren och insjöar får inga båtbottenfärger som verkar genom kemisk bekämpning förekomma på båtar. I andra vattenområden får inga färger innehållande tributyltenn (TBT) förekomma på båtar.

Stockholms stads målsättning är att samtliga båtar med hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade till utgången av år 2020. Samtliga klubbar med felaktiga båtbottenfärger för sitt vatten bör ha en utarbetad utfasningsplan för biocidhaltiga båtbottenfärger (exempelvis TBT- och kopparfärg). Sanering av TBT-båtar ska ske snarast.

Informationsmaterial

Miljö- och hälsoeffekter (pdf 52 kB, nytt fönster)

Infobrev Mälaren (pdf 225 kB, nytt fönster)

Infobrev Östersjön (pdf 224 kB, nytt fönster)

Regler för båtbottenfärger (pdf 155 kB, nytt fönster)

Information om spärrfärger (pdf 204 kb, nytt fönster)

Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov (pdf 76 kb, nytt fönster)

Rapport - Jämförande analys av förekomst av biocidmetaller på fritidsbåtsbottnar 2016-2019 (pdf  1 mb, nytt fönster)

Blanketter

Blankett - Anmälan om blästring av båtskrov (pdf 46 kb, nytt fönster)

Blankett - Checklista inför sanering av båtbottnar (pdf 194 kb, nytt fönster)

Kontrollera alltid med Kemikalieinspektionen om vilka färger som är tillåtna i ditt vattenområde. Tänk på  att otillåtna båtbottenfärger inte får förekomma på båtar. Detta gäller även om båten senare har målats om med andra färger. Även färger som påstås vara miljövänliga kan vara giftiga i högre koncentrationer. Därför bör du som båtägare alltid överväga alternativa metoder för att avlägsna påväxt på din båt.

Ett hållbart båtliv för alla (pdf 1 mB, nytt fönster)

Skydda din båtbotten utan att skada miljön (pdf 3,1 mB , nytt fönster)

Förvara båten på egen tomt (pdf 1 mB, nytt fönster)

Båtklubben ansvarar

Båtklubbar, i egenskap av verksamhetsutövare, ansvarar för att säkerställa att kemikalier inte läcker ut till omgivningen, samt att otillåtna båtbottenfärger inte används på båtar.

Båttvätt - spolplatta

Det innebär stora risker för spridning av föroreningar när man tvättar båtskrov som är målade med giftiga färger. Därför ska man alltid använda en spolplatta med avancerad rening. Tvätt av båtar som har målats med giftiga färger får heller inte ske på mark eller över vatten utan att tvättvattnet tas om hand.

Latrinavfall

Sedan 1 april 2015 finns ett förbud mot tömning av latrinavfall från fritidsbåtar i vattnet. Undantagna är båtar som har K-märkts av statens maritima museer. Latrinavfallet ska istället tömmas i särskilda tömningsstationer.

Råd för båtklubbar och båtägare

  • Håll båten och underhållsarbetet rena från onödiga kemikalier.
  • Var försiktig och se upp med spill och läckage av kemikalier.
  • Skydda er och medlemmarna mot hälsofarliga kemikalier. Använd skyddsutrustning vid underhållsarbeten och saneringsarbeten.
  • Sanera din båt från giftiga båtbottenfärger.
  • Kör miljöanpassat och optimera din båts motor för bästa effekt.
  • Använd rätt och rent bränsle.
  • Ta hand om ditt miljöfarliga avfall och även annat avfall.
  • Miljösmart båtliv

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid
Båtklubbar

Uppdaterad