Anmälningar och ändringar för gällande tillstånd

Har du ett serveringstillstånd för alkohol ska du meddela ändringar som görs i bolaget eller på serveringsstället.

Det kan till exempel handla om

 • nya serveringsansvariga
 • utökad av serveringsyta eller uteservering
 • ändrade ägarförhållanden.

När vi har tagit emot din ansökan eller anmälan gör vi en bedömning av vilken typ av utredning som krävs.

Anmäl serveringsansvariga

Meddela när du utser nya serveringsansvariga eller tar bort personer som slutar. De personer som du utser får tjänstgöra som serveringsansvariga så snart vi har tagit emot anmälan. Personerna som utses som serveringsansvariga ska ha fyllt 20 år.

Du som är firmatecknare kan ge en annan person fullmakt att uppdatera serveringsansvariga. Skicka in fullmakten för den eller de som du ger uppdraget att uppdatera.

Fullmakt för ombud att uppdatera serveringsansvarig (pdf)

Ändra i bolaget som äger restaurangen

Du behöver anmäla om det tillkommer nya personer med mycket inflytande i verksamheten eller om personer lämnar bolaget. Alla personer som kan bestämma i ett bolag bedöms ha ett betydande inflytande i verksamheten. Det kan till exempel vara en

 • vd
 • ägare
 • styrelseledamot
 • firmatecknare
 • aktieägare.

Även om nytt kapital eller nya lån tillförs verksamheten eller om aktier säljs behöver du anmäla det. Använd dig av anmälningsblanketten Anmäl ändring i ägarförhållanden och styrelseförhållanden.

Ändringar i serveringstillståndet

Du behöver anmäla alla ändringar som du gör i serveringstillståndet. Ändringen kan vara fast eller tillfällig under en kort tid. 

Du behöver anmäla ändring om

 • restaurangen ändrar inriktning eller byggs om
 • du vill ändra eller utöka serveringstiden
 • du vill utöka serveringsytan eller ha uteservering
 • du börjar sälja tobak eller vill krydda din egen snaps.

Tillfällig ändring i ett tillstånd kan även vara

 • alkoholservering vid catering till slutet sällskap
 • provsmakning av alkohol.

Firmatecknare kan utse ett ombud som hjälper till med ansökan.

Fullmakt för ombud (pdf)

Handläggningstid: Från 2 veckor upp till 3 månader.

Anmälningsblankett

Ansökan om stadigvarande ändring i ett gällande serveringstillstånd (pdf)

Dokument som du ska bifoga anmälan

Utökad serveringstid

 1. Hyreskontrakt/dispositionsrätten för din restaurang. 
 2. Om du ansöker om serveringstid efter klockan 01.00, ska du redovisa vilka i din personal som har gått eller som du har anmält till STAD:s utbildning Ansvarsfull alkoholservering.
  Utbildning i Ansvarsfull alkoholservering, STAD:s webbplats

Utökad serveringsyta eller uteservering

 1. Ritning i A4-format. HELA serveringsytan ska vara markerad på ritningen (den befintliga samt den utökade ytan och uteservering). När du markerar serveringsytan ska olämpliga serveringsområden såsom toaletter och kök uteslutas.
 2. Uppge antalet sittplatser i lokalen eller på uteserveringen.
 3. Redovisa vad en eventuell renovering/ombyggnad kostat och hur den finansierats.
 4. Hyreskontrakt/dispositionsrätt för den utökade ytan.

Från slutet sällskap till allmänheten (utökad krets)

 1. Meny över mat- och dryckesutbud.
 2. Anmälan om registrering av livsmedelshantering och beskrivning av livsmedelshantering - Den här anmälan ska göras några veckor innan du ska börja servera mat. Anmälan görs till miljöförvaltningen om registrering av livsmedelshantering i serveringslokalen och gäller registrering på den sökande/nya ägaren och inte på eventuell tidigare ägare eller liknande. Bifoga anmälan och den beskrivning av livsmedelshanteringen som du lämnat till miljöförvaltningen.
 3. Uppskattad försäljning (ange den uppskattade försäljningen du räknar med att ha under ett år).
 4. Kunskaper. Vid stadigvarande servering till allmänheten ställs det högre krav på kunskaper än vid servering till slutet sällskap. Detta innebär att du behöver visa att du även uppfyller den högre graden av kunskaper. Om bolaget har ett gällande serveringstillstånd till allmänheten i annan restaurang, bifogar du tillståndsbeviset.
 5. Om bolaget inte har serveringstillstånd till allmänheten måste du göra ett kunskapsprov i alkohollagen. Bokning av provtillfälle sker tillsammans med din handläggare.

Handläggningstid: cirka 6 månader.

Anmälningsblankett

Anmälan om ändrade ägarförhållanden (pdf)

Hjälp av ombud

Firmatecknare kan utse ett ombud som hjälper till med ansökan.

Fullmakt för ombud (pdf)

Dokument som du ska bifoga anmälan

Lämplighet och kunskap

 1. Redogörelse för konkurs. Om någon av företrädarna för bolaget varit inblandad i en konkurs ska en förvaltarberättelse och en personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen skickas med ansökan. (Förvaltarberättelse kan du få från konkursförvaltaren.)
 2. Redovisa kunskaper. Om bolaget har ett gällande serveringstillstånd (i Stockholm eller annan kommun) ska du bifoga tillståndsbeviset. Om bolaget inte har serveringstillstånd måste du göra ett kunskapsprov i alkohollagen. Om du har gjort kunskapsprovet någon gång under de senaste tre åren och fått godkänt, kan du istället visa upp det provet. Du bokar provtillfälle tillsammans med din handläggare.
 3. Det är alltid bra om din personal har, eller kommer att gå, STAD:s utbildning Ansvarsfull alkoholservering eller om ansvariga personer går STAD:s chefsutbildning. Vid senare serveringstider, efter klockan 01.00, är det ett krav att ha STAD-utbildad personal.
  Utbildning i Ansvarsfull alkoholservering, STAD:s webbplats
  Chefsutbildning – fokus alkohol och drogfrågor, STAD:s webbplats

Köp och finansiering av restaurang och bolag

 1. Köpeavtal. Det ska vara undertecknat av både köpare och säljare. Skicka också in eventuella bilagor.
 2. Finansieringsplan. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer som du har använt till att köpa din restaurang eller bolag. För att göra det ska du fylla i en finansieringsplan. Av finansieringsplanen ska kostnad för köp av rörelsen, ombyggnadskostnad och övriga finansieringsbehov framgå.
  Mall för finansieringsplan (doc)
  Redovisning av pengarna – du ska i detalj redovisa flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung bakåt i tiden. Här är några exempel på vilka dokument det kan vara:
  Lån från bank – bifoga lånehandling och kontoutdrag som visar att pengarna gått in på ditt konto
  Eget sparade – bifoga kontoutdrag som visar ditt sparande, inklusive pengarnas ursprung bakåt i tiden.
  Lån från privatperson – bifoga kontoutdrag från både dig och den du har lånat pengarna av. Kontoutdragen ska visa sparandet samt överföringar, inklusive pengarnas ursprung bakåt i tiden. Långivarens personnummer ska också finnas med eftersom behöver kontrollera deras lämplighet.
  Pengar från bryggeri – bifoga avtalet samt handling som visar utbetalning från bryggeriet. Av kontoutdraget ska det framgå vem som är kontoinnehavare.
 3. Redovisning av betalning. Du måste också visa att pengarna förts över till den som sålt verksamheten. När du betalt säljaren ska du skicka in kontoutdrag som visar att pengarna betalats ut. Du ska även skicka in kontoutdrag eller kvittens som visar att säljaren fått pengarna. Av kontoutdraget ska det framgå vem som är kontoinnehavare.

Ägarförhållanden

 1. Du ska skicka in dokument som styrker ägarförhållandet i bolaget. Beroende på vilken typ av bolag du har ska du skicka in olika dokument.

Aktiebolag

 • Aktiebok eller senaste bolagsstämmoprotokoll.
 • Om aktierna i bolaget ägs av annat bolag ska du skicka in aktiebok eller senaste bolagsstämmoprotokoll även för det bolaget. Det måste framgå vem som är den slutlige aktieägaren.
 • Du ska också skicka in en organisationsskiss som visar hur bolagen ägs. 

Handelsbolag/Kommanditbolag

 • Bolagsavtal som visar hur andelarna i bolaget är fördelade samt delägarnas rättigheter och skyldigheter.
 • Om ett annat bolag äger ditt bolag, ska du skicka in en organisationsskiss samt dokument som visar vem som är ägare till bolagen.

Föreningar

 • Stadgar och styrelseprotokoll.

Handläggningstid: 10 arbetsdagar. Skicka in din ansökan 10 arbetsdagar innan den tillfälliga ändringen äger rum.

Ansökningsblankett

Ansökan om tillfällig förändring i ett gällande serveringstillstånd (pdf)

Regler för tillfällig ändring

Ansökan ska omfatta ett tillfälle per ansökan och beviljas som regel högst tio gånger per år. Om det omfattar längre tid ska du istället ansöka om stadigvarande ändring i ditt serveringstillstånd.

Dokument som ska du bifoga anmälan

Utökad serveringsyta

 1. Ritning i A4-format. Hela serveringsytan ska vara markerad på ritningen, både den befintliga och den utökade ytan och eventuell uteservering. Utelämna olämpliga serveringsområden som toaletter och kök.
 2. Uppge antalet sittplatser i lokalen.

Utökad serveringstid

 1. Normalt kräver vi inte in några handlingar när du vill ha utökat serveringstid.

Ingen handläggningstid. Det räcker att vi tar emot din anmälan. Du får en bekräftelse när anmälan är registrerad. Anmälan är kostnadsfri.

Anmälningsblankett

Anmälan om provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten (pdf)

Dokument som du ska bifoga anmälan

 1. Redovisning för hur ordning och nykterhet ska säkerställas vid provsmakningstillfället.
 2. Redovisning för hur gästerna ska betala.

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd för catering i Stockholms stad ska göra en anmälan om servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid catering.

Ingen handläggningstid. Det räcker att vi tar emot din anmälan. Du får en bekräftelse när anmälan är registrerad. Anmälan är kostnadsfri.

Anmälningsblankett

Anmälan om servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid catering (pdf)

Handläggningstid: 2–4 veckor.
Anmälan är kostnadsfri.

Anmälningsblankett

Anmälan om ändring i verksamhet, bolag eller tillstånd (pdf)

Dokument som du ska bifoga anmälan

Ombyggnation av serveringslokalen

 1. Ritning i A4-format över serveringslokalen – Markera HELA serveringsytan, både den befintliga serveringsytan och ytan eller uteserveringen som tillkommer, på ritningen.
 2. Uppge antalet sittplatser i lokalen.
 3. Redovisa vad ombyggnationen kostat och hur den finansierats.

Utökning med drinkbar, dryckesautomat eller minibar

 1. Bifoga ritning av lokalen i A4-format. På ritningen ska du markera var drinkbar/dryckesautomat/minibar kommer att stå.

Ändrad verksamhetsinriktning

 1. Ändrad verksamhetsinriktning kan till exempel vara livemusik eller dans.
 2. Bifoga en beskrivning av verksamhetens nya inriktning. Vilken målgrupp restaurangen vänder sig till, beskrivning av underhållning/dans eller andra planer utöver matservering.
  Om du ska arrangera dans måste du ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten enligt ordningslagen.

Anmäla nya adressuppgifter

 1. Fyll i anmälan med de nya adressuppgifterna. Vi kontrollerar uppgifterna mot Bolagsverket.

Avbrott i verksamheten

 1. Redogör för hur länge verksamheten kommer att vara stängd och varför.

Kryddning av spritdrycker (endast snaps)

 1. Redogörelse för vilken spritdryck som ska användas.
 2. Redogörelse för vilka kryddor som ska användas.
 3. Redogörelse för vilken mängd spritdryck som årligen ska kryddas och serveras som snaps.

Serveringstillstånd som upphör

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Catering Hotell Nattklubbar och livescener Restauranger

Uppdaterad