Regler för servering av alkohol

Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. När du har fått ditt serveringstillstånd behöver du följa lagar och regler som gäller.

Det är viktigt att du som tillståndshavare betalar skatter och andra avgifter som till exempel tillsynsavgiften i tid. Du behöver lämna in årsredovisning i tid och utan anmärkning samt redovisa restaurangens försäljning i restaurangrapporten.

Det är inte tillåtet att servera alkohol till någon som är under 18 år. Vi ställer tydliga krav på ordning, nykterhet och återhållsam servering. Märkbart påverkade gäster får inte serveras mer alkohol och ska dessutom avvisas från restaurangen.

Det ska alltid finnas tillgång till ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat. Servering av alkoholdrycker får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00 i normalfallet. I Stockholms stad gäller som senaste serveringstid klockan 05.00.

Riktlinjer för serveringstillstånd (pdf)

När du ändrar i serveringslokalen, bolaget eller tillståndet

Du som har serveringstillstånd för alkohol behöver uppdatera serveringsansvariga samt anmäla när du gör förändringar i serveringslokalen, ändrar serveringstider eller ändrar ägarförhållande i bolaget som äger restaurangen.

Ansvarsfull alkoholservering

Det är viktigt att både du och dina medarbetare vet hur man serverar alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Genom att delta på STAD-utbildningar får du aktuell information om alkoholservering. Du kan välja mellan olika kurser: 

  • Ansvarsfull alkoholservering
  • Chefsutbildningen – fokus alkohol och droger
  • Krogar mot knark

Redovisa försäljning i restaurangrapporten

I början av varje år är du skyldig att redovisa restaurangens försäljning i restaurangrapporten.

Tillsyn och tillsynsavgift för servering av alkohol

Tillståndsenheten gör regelbundet tillsynsbesök på stadens serveringsställen. Vid tillsyn behöver du hjälpa inspektörerna och till exempel ta fram dokument som de vill se. Varje år betalar du en tillsynsavgift som bekostar vårt arbete med tillsyn och inspektion. 

Om du inte följer lagar och regler

Mindre fel kan oftast åtgärdas på plats vid inspektion. Om vi upptäcker allvarliga fel och brister påbörjar vi en utredning eller ett så kallat ingripandeärende. Under utredningen får du ta del av felen som vi upptäcker.

Vi har möjlighet att meddela en tillståndshavare

  • en erinran vid mindre allvarliga brister
  • en varning vid allvarliga brister som till exempel när ställda krav på lokal eller ägare inte längre uppfylls eller om man bryter mot gällande lagstiftning
  • återkallelse av tillståndet om tillståndshavaren känt till att brottslig verksamhet förekommit utan att ingripa. Tillståndet kan också tas tillbaka om tillståndshavaren brutit mot lagen på ett sådant sätt att en varning inte är tillräcklig. En återkallelse kan även vara aktuell efter en eller flera varningar utan att felen har rättats till.

Ej inkommen restaurangrapport

Om rapporten inte inkommer i tid, trots två påminnelser, kommer ni debiteras högsta tillsynsavgiften. Beroende på serveringstiden ligger den högsta tillsynsavgiften på mellan 40 500 och 50 500 kronor plus påminnelseavgift på 2x500 kronor. Ett tillsynsärende kommer också att startas. Det kan innebära att serveringstillståndet återkallas eller att bolaget meddelas en varning eller erinran.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Catering Hotell Nattklubbar och livescener Restauranger

Uppdaterad