Regler för servering av alkohol

Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. När du har fått ditt serveringstillstånd behöver du följa lagar och regler som gäller. Det får inte förekomma svarta pengar eller arbetskraft på krogen.

Det är viktigt att du som tillståndshavare betalar skatter och andra avgifter som till exempel tillsynsavgiften i tid. Du behöver lämna in årsredovisning i tid och utan anmärkning samt redovisa restaurangens försäljning i restaurangrapporten.

Det är inte tillåtet att servera alkohol till någon som är under 18 år. Vi ställer tydliga krav på ordning, nykterhet och återhållsam servering. Märkbart påverkade gäster får inte serveras mer alkohol och ska dessutom avvisas från restaurangen.

Det ska alltid finnas tillgång till ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat. Servering av alkoholdrycker får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00 i normalfallet. I Stockholms stad gäller som senaste serveringstid klockan 05.00.

Riktlinjer för serveringstillstånd (pdf, 178 KB, nytt fönster)

När du ändrar i serveringslokalen, bolaget eller tillståndet

Du som har serveringstillstånd för alkohol behöver uppdatera serveringsansvariga samt anmäla när du gör förändringar i serveringslokalen, ändrar serveringstider eller ändrar ägarförhållande i bolaget som äger restaurangen.

Ansvarsfull alkoholservering

Det är viktigt att både du och dina medarbetare vet hur man serverar alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Genom att delta på STAD-utbildningar får du aktuell information om alkoholservering. Du kan välja mellan olika kurser: 

  • Ansvarsfull alkoholservering
  • Chefsutbildningen - fokus alkohol och droger
  • Krogar mot knark

Redovisa försäljning i restaurangrapporten

I början av varje år är du skyldig att redovisa restaurangens försäljning i restaurangrapporten.

Tillsyn och tillsynsavgift för servering av alkohol

Tillståndsenheten gör regelbundet tillsynsbesök på stadens serveringsställen. Vid tillsyn behöver du hjälpa inspektörerna och till exempel ta fram dokument som de vill se. Varje år betalar du en tillsynsavgift som bekostar vårt arbete med tillsyn och inspektion. 

Om du inte följer lagar och regler

Mindre fel kan oftast åtgärdas på plats vid inspektion. Om vi upptäcker allvarliga fel och brister påbörjar vi en utredning eller ett så kallat ingripandeärende. Under utredningen får du ta del av felen som vi upptäcker.

Vi har möjlighet att meddela en tillståndshavare

  • en erinran vid mindre allvarliga brister
  • en varning vid allvarliga brister som till exempel när ställda krav på lokal eller ägare inte längre uppfylls eller om man bryter mot gällande lagstiftning
  • återkallelse av tillståndet om tillståndshavaren känt till att brottslig verksamhet förekommit utan att ingripa. Tillståndet kan också tas tillbaka om tillståndshavaren brutit mot lagen på ett sådant sätt att en varning inte är tillräcklig. En återkallelse kan även vara aktuell efter en eller flera varningar utan att felen har rättats till.

Coronaviruset: Lättnader för det lokala näringslivet

Många verksamheter vittnar om kraftiga intäktsbortfall till följd av coronaviruset. Stockholms stad vidtar nu ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Nattöppna restauranger och barer – avsteg från gällande vaktvillkor

I normalfallet villkoras serveringstillstånd med vaktvillkor för serveringstider efter klockan 01.00. Mot bakgrund av att restauranger och barer generellt nu har mindre gäster, i kombination med Folkhälsomyndighetens föreskrift från den 25 mars 2020 om att endast bordsservering tillåts, finns möjlighet för restauranger och barer få lättnader i kravet på ordningsvakter. Socialförvaltningen gör en kostnadsfri prövning av varje enskilt ärende.

Du som vill ha förändringar i vaktvillkoret, mejla följande uppgifter till socialförvaltningen:

  • Uppgift om serveringsställets namn och adress samt organisationsnummer
  • Antal sittplatser. Du anger det faktiska antalet under rådande förhållanden och efter en eventuell ommöblering enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
  • Serveringstid – ange om ni eventuellt planerar att stänga tidigare än det klockslag som anges i ert serveringstillstånd
  • Beskriv kortfattat hur ni bedömer att ordning och nykterhet ska kunna upprätthållas utan ordningsvakter. Vilken bemanning kommer restaurangen ha i övrigt? Till exempel eventuell entrévärd, antal serveringspersonal med mera.

E-post: tillstandsenheten@stockholm.se

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid
Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang
Catering Hotell Restauranger

Uppdaterad