Ett rött äppelskrutt. Foto: Johan Pontén

Matavfall

Här hittar du som är verksamhetsutövare eller privatperson information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det gäller matavfall. Du hittar även information om hur du gör för att söka dispens från separat insamling av matavfall.

Obligatorisk insamling av matavfall

Sedan den 1 januari 2023 är det obligatoriskt för alla hushåll, kontor och övriga verksamheter att samla in sitt matavfall separat. Kravet gäller sedan tidigare för restauranger, storkök och andra verksamheter med matservering.

I Stockholm stad ansvarar Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) för insamling av matavfall. Alla verksamheter behöver ha ett abonnemang för hämtning av matavfall. Kontakta SVOA för att teckna abonnemang. 

Fastighetsägare

Privatpersoner

Undantag

För vissa flerbostadshus träder obligatoriet i kraft den första 1 juli 2024. Det gäller fastigheter där restavfallet hanteras med

  • 240 liters säck
  • mobil eller stationär sopsug utan separat nedkast för matavfall.

Matavfallskvarn

I en matavfallskvarn mals matavfallet ned för att, i de flesta fall, släppas ut till avloppsnätet. Från och med 1 januari 2024 är det inte längre en godkänd metod för separat insamling av matavfall. Det innebär att du som har en sådan kvarn behöver ordna med insamling av matavfall på annat sätt.

Det här behöver du göra

Fastighetsägare till flerbostadshus behöver se över andra sätt att samla in matavfallet separat, exempelvis via kärl. Ta kontakt med Stockholm Vatten och Avfall för mer information.

Fastighetsägare till 1–2-familjshus (villa- eller radhusägare) behöver ansluta sig till matavfallshämtning.

Därför införs ändringen

I Stockholms stad har det sedan tidigare vara tillåtet för hushåll att sortera ut matavfall via matavfallskvarn. Ändrade regler för hela Sverige innebär att matavfall ska sorteras och hållas separat från övrigt avfall från och med 1 januari 2024.

Naturvårdsverket, som är den reglerande myndigheten, bedömer att avfallskvarnar kopplade direkt till avloppsledningsnätet inte uppfyller krav på utsortering eller separat insamling.

Matavfallskvarnar kopplade till tank

Matavfallskvarnar som är kopplade till separat tank, där avfallet samlas in som pumpbart matavfall, är fortfarande tillåtna. Naturvårdsverket bedömer att de uppfyller krav på utsortering och separat insamling eftersom matavfallet hämtas separat.

Tillsyn och taxa

Miljöförvaltningen utövar tillsyn för att kontrollera att regler kring matavfallsobligatoriet uppfylls. Vid brister kan vi förelägga verksamheter att sortera matavfall separat, alternativt förelägga fastighetsägare att möjliggöra insamling av avfallet. Förelägganden kan förenas med vite. Miljöförvaltningen tar ut en avgift för nedlagd handläggningstid vid tillsyn enligt gällande taxa.

Dispens

Miljöförvaltningen kan i särskilda fall ge dispens från kravet på separat insamling av matavfall.

  • Det är endast fastighetsägaren som kan ansöka om dispens.
  • En avgift tas ut för nedlagd handläggningstid vid dispensansökan enligt gällande taxa.

Du behöver inte ansöka om dispens för flerbostadshus med 240 liters säck eller mobil eller stationär sopsug utan separat nedkast för matavfall. För dessa två typer av flerbostadshus senareläggs obligatoriet till den 1 juli 2024.

Anmäl kompost

Bor du i en- eller tvåfamiljshushåll och komposterar ditt matavfall behöver du inte heller ansöka om dispens. Däremot ska komposten anmälas till miljöförvaltningen.

Ansökan om tidsbegränsad dispens från utsortering av matavfall

En dispens är tidsbegränsad och medges endast vid särskilda skäl, exempelvis platsbrist, dåliga arbetsmiljöförhållanden eller risk för olägenheter. Fyll i formuläret och ange skälet till varför dispens ska medges. Redovisa och motivera vilka alternativ du redan undersökt och varför de inte fungerar.

Du ska även ange hur du planerar att möjliggöra insamlingen av matavfall efter att tiden för dispensen löpt ur. Lägg gärna till bilagor. Du kan endast ansöka om dispens för en fastighet i taget. Äger du flera fastigheter får du göra separata ansökningar.

* Obligatorisk uppgift

Uppgifter om fastighetsägare

Ansökan avser

.

Vilket abonnemang för sophämtning finns idag?

.

Beskriv varför du ansöker om dispens

Beskriv hur du planerar att sortera ut matavfall efter att ansökningsperioden gått ut.

Bifoga bilagor för en snabbare handläggning

Bifoga bilder inifrån soputrymmet, bild på fasad från gatan (som visar porten genom vilken sophämtning sker) och bild över transportvägen mellan gatan och soputrymmet. Skicka även bild på alternativa placeringar för matavfallskärl om du avser att placera kärl på en annan plats framöver.

Svarsbekräftelse

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Fastighetsägare

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Hotell Kaféer Nattklubbar och livescener Restauranger

Uppdaterad