Insamling av matavfall

Istället för att kasta matresterna tillsammans med restavfall kan miljönyttan ökas om matavfall sorteras separat. Här får du information om hur du hanterar ditt matavfall och hur du gör för att söka dispens.

Obligatorisk insamling av matavfall

Från och med 1 januari 2023 är det obligatoriskt för alla hushåll, kontor och övriga verksamheter att samla in sitt matavfall separat. Kravet gäller sedan tidigare för restauranger, storkök och andra verksamheter med matservering.

Undantag

För vissa flerbostadsfastigheter träder obligatoriet i kraft den första 1 juli 2024. Det gäller fastigheter där restavfallet hanteras med:

  • 240 liters säck
  • mobil eller stationär sopsug utan separat nedkast för matavfall

Matavfallskvarn

I Stockholm är det sedan tidigare tillåtet för hushåll att sortera ut matavfall via matavfallskvarn. I en köksavfallskvarn mals matavfallet ned för att sedan släppas ut till avloppsnätet. Insamling via matavfallskvarn anses vara en godkänd metod för utsortering av matavfall i Stockholm. Har du en matavfallskvarn behöver du därför inte ansöka om dispens.

Just nu krävs ingen dispens och du som fastighetsägare betalar därför inte heller någon avgift för handläggning av ansökan.

Matavfall från restauranger och caféer

Från och med 1 januari 2021 är det obligatoriskt för restauranger, storkök och verksamheter som serverar 25 portioner eller mer per dag att samla in matavfall. Har du en sådan verksamhet behöver du skaffa avtal för hämtning av matavfall.

Ta i första hand kontakt med din fastighetsägare och diskutera vad som är möjligt i er lokal. Du kan även kontakta Stockholm Vatten och Avfall för rådgivning. Fyll i intresseanmälan på deras webb så kontaktar de dig.

Fastighetsägaren har ett övergripande ansvar för att möjliggöra insamling av hushållsavfall i fastigheten. Matavfall räknas som hushållsavfall. Det är fastighetsägaren som kan ansöka om tillfällig dispens, om det exempelvis finns svåråtkomliga eller trånga soprum i fastigheten.

Om du fortfarande upplever att utsortering av matavfall inte går att genomföra kan din fastighetsägare ansöka om dispens från obligatorisk utsortering. Tänk på att det endast är fastighetsägaren som kan ansöka om dispens, då det är fastighetsägaren som ansvarar för att möjliggöra insamling av hushållsavfall.

Ansökan skickas till miljöförvaltningen. Fyll i formuläret noga och ange skälet till varför dispens ska medges. Redovisa och motivera vilka alternativ du undersökt och varför de inte fungerar för verksamheten eller lokalen.

Tidsbegränsad

En dispens är tidsbegränsad och medges endast vid särskilda skäl, såsom fastighetens utformning, platsbrist utifrån dåliga arbetsmiljöförhållanden eller risk för olägenheter. 

Ange vilka alternativ du undersökt och varför de inte fungerar. Du ska även ange hur du planerar att möjliggöra insamlingen av matavfall efter att tiden för dispensansökan löpt ut. 

Avgift

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggningen enligt gällande taxa. Tänk på att oklara underlag förlänger handläggningstiden.

Kommunen, via stadens renhållare Stockholm Vatten och Avfall, ansvarar för att samla in hushållsavfallet i staden.

För att teckna ett avtal kontakta Stockholm Vatten och Avfall via e-post på samordning@svoa.se eller beställ hämtning på deras webbplats.

Miljöförvaltningen utövar tillsyn för att säkerställa att regler kring matavfallsobligatoriet uppfylls. Det gör vi genom att kontakta och vid behov förelägga verksamheter att sortera matavfall separat alternativt förelägga fastighetsägare att möjliggöra insamlingen av avfallet. Förelägganden kan även förenas med vite. Miljöförvaltningen tar ut en avgift för nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa.

Dispens

Om du upplever att utsortering av matavfall inte går att genomföra i din fastighet kan du som fastighetsägare ansöka om dispens.

Du behöver inte ansöka om dispens för flerbostadshus med 240 liters säck eller mobil eller stationär sopsug utan separat nedkast för matavfall. För dessa två typer av flerbostadshus senareläggs obligatoriet till den 1 juli 2024.

Bor du i en- eller tvåfamiljshushåll och komposterar ditt matavfall behöver du inte heller ansöka om dispens.

Formulär för dispens

En dispens är tidsbegränsad och medges endast vid särskilda skäl, såsom vid platsbrist, dåliga arbetsmiljöförhållanden eller risk för olägenheter. Fyll i formuläret nedan och ange skälet till varför dispens ska medges.

Redovisa och motivera vilka alternativ du redan undersökt och varför de inte fungerar. Du ska även ange hur du planerar att möjliggöra insamlingen av matavfall efter att tiden för dispensansökan löpt ur. Lägg gärna till bilagor.

Du kan endast ansöka om dispens för en fastighet i taget. Äger du flera fastigheter får du göra separata ansökningar.

Ansökan om tidsbegränsad dispens från utsortering av matavfall

* Obligatorisk uppgift

Uppgifter om fastighetsägare

Ansökan avser

.

Vilket abonnemang för sophämtning finns idag?

.

Beskriv varför du ansöker om dispens

Beskriv hur du planerar att sortera ut matavfall efter att ansökningsperioden gått ut.

Bifoga bilagor för en snabbare handläggning

Bifoga bilder inifrån soputrymmet, bild på fasad från gatan (som visar porten genom vilken sophämtning sker) och bild över transportvägen mellan gatan och soputrymmet. Skicka även bild på alternativa placeringar för matavfallskärl om du avser att placera kärl på en annan plats framöver.

Svarsbekräftelse

Vill du ha svar eller få en bekräftelse (kopia) på ditt meddelande, ange din e-postadress.

Uppdaterad