Farligt avfall

Avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Exempel på farligt avfall är spilloljor och lösningsmedel.

Du ska förvara farligt avfall så att det inte är åtkomligt för barn och andra obehöriga, gärna i ett utrymme som går att låsa. Giftklassat avfall ska vara inlåst. Du ska förvara farligt avfall så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller förorena marken. Eventuellt spill ska du kunna samla upp och ta omhand. Därför ska du ha tillgång till lämpliga redskap och absorptionsmedel.

Avfallsförordning (2011:927)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Bensinstationer Bilvård

Övriga verksamheter
Offsettryckeri Tvätterier Yrkestrafik

Uppdaterad