Farligt avfall från verksamheter

Avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Exempel på farligt avfall är spilloljor och lösningsmedel.

Eventuellt spill ska du kunna samla upp och ta omhand. Därför ska du ha tillgång till lämpliga redskap och absorptionsmedel.

Hantera farligt avfall

Tänk på att

  • förvara avfallet så att det inte är åtkomligt för barn och andra obehöriga och så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller förorena marken
  • anlita en godkänd transportör för borttransport till en godkänd mottagare eller, efter anmälan till länsstyrelsen, transportera det själv till en godkänd mottagare
  • upprätta transportdokument i samband med borttransporten
  • föra anteckningar
  • rapportera till Naturvårdsverkets register.

Anmälan om lagring av farligt avfall (pdf, 580 kB, nytt fönster)

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Byggföretag Fastighetsägare

Handel
Apotek Bensinstationer Bilvård

Hygienverksamheter
Frisör Solarier

Kultur, nöje och fritid
Båtklubbar

Vård och omsorg
Tandläkare

Övriga verksamheter
Offsettryckeri Tvätterier Yrkestrafik

Uppdaterad