Farligt avfall

Avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Exempel på farligt avfall är spilloljor och lösningsmedel.

Du ska förvara farligt avfall så att det inte är åtkomligt för barn och andra obehöriga, gärna i ett utrymme som går att låsa. Giftklassat avfall ska vara inlåst. Du ska förvara farligt avfall så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller förorena marken. Eventuellt spill ska du kunna samla upp och ta omhand. Därför ska du ha tillgång till lämpliga redskap och absorptionsmedel.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Bensinstationer Bilvård

Övriga verksamheter
Offsettryckeri Tvätterier Yrkestrafik

Uppdaterad