Farligt avfall från verksamheter

Avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Exempel på farligt avfall är spilloljor och lösningsmedel.

Eventuellt spill ska du kunna samla upp och ta omhand. Därför ska du ha tillgång till lämpliga redskap och absorptionsmedel.

Hantera farligt avfall

Tänk på att

  • förvara avfallet så att det inte är åtkomligt för barn och andra obehöriga och så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller förorena marken
  • anlita en godkänd transportör för borttransport till en godkänd mottagare eller, efter anmälan till länsstyrelsen, transportera det själv till en godkänd mottagare
  • upprätta transportdokument i samband med borttransporten
  • föra anteckningar
  • rapportera till Naturvårdsverkets register.

Anmälan om lagring av farligt avfall (pdf)

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag Fastighetsägare

Hygienverksamheter

Frisör Solarier

Kultur, nöje och fritid

Båtklubbar

Vård och omsorg

Tandläkare

Övriga verksamheter

Offsettryckeri Tvätterier Yrkestrafik

Uppdaterad