Avfall

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för att företag och verksamheter i Stockholm kan göra sig av med hushållssopor. Här finner du kort information om farligt avfall och rivningsavfall.

Hantera din sophämtning

Hantera din sophämtning genom att kontakta Stockholm Vatten och Avfalls kundtjänst via telefon eller e-post. Inom kort kommer en ny e-tjänst vara i drift på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats.

Transportera avfall

Transport av avfall kräver i de flesta fall tillstånd från eller anmälan till Länsstyrelsen. Du kan läsa om vad som gäller på Naturvårdsverkets eller Länsstyrelsens webbplatser.

Övrigt avfall

Hos så gott som alla företag och verksamheter uppkommer farligt avfall, elavfall, förpackningar eller returpapper. Att dessa avfallsslag hanteras på ett bra sätt ansvarar du själv för.

Matavfall från restauranger och caféer

Från och med 1 januari 2021 är det obligatoriskt för restauranger, storkök och verksamheter som serverar 25 portioner eller mer per dag att samla in matavfall. Har du en sådan verksamhet behöver du skaffa avtal för hämtning av matavfall. För hushåll och kontor börjar obligatoriet att gälla från 2023.

Stockholm Vatten och Avfall är ansvarig för insamlingen. För att skaffa avtal, kontakta dem på radgivning@svoa.se eller på 08-522 120 00. Du kan även fylla i intresseformuläret online.

Matavfall är rester från beredning eller servering av kött, fisk, grönsaker, frukt, bröd med mera. Det inkluderar exempelvis skal och rester av grönsaker och frukt eller överblivna rester från kött, fisk, pasta, ris och annat organiskt avfall. 

I stället för att kasta matresterna tillsammans med restavfall kan miljönyttan ökas om matavfall utsorteras separat. Då kan matresterna från din verksamhet bli till fordonsgas och gödsel istället.

Vilken tekniklösning som passar din verksamhet bäst beror på lokalernas utformning och mängden avfall som ska samlas in. En vanlig lösning är hämtning av matavfall via kärl, där matresterna läggs i särskilda papperssäckar. Det finns även andra lösningar så som matavfallskvarn.

Ta i första hand kontakt med din fastighetsägare och diskutera vad som är möjligt i er lokal. Du kan även kontakta Stockholm Vatten och Avfall för rådgivning. Fyll bara i intresseanmälan på deras webb så kontaktar de dig.

Fastighetsägaren har ett övergripande ansvar för att möjliggöra insamling av hushållsavfall i fastigheten. Matavfall räknas som hushållsavfall. Det är fastighetsägaren som kan ansöka om tillfällig dispens, om det exempelvis finns svåråtkomliga eller trånga soprum i fastigheten.

Om du fortfarande upplever att utsortering av matavfall inte går att genomföra kan din fastighetsägare ansöka om dispens från obligatorisk utsortering. Tänk på att det endast är fastighetsägaren som kan ansöka om dispens, då det är fastighetsägaren som ansvarar för att möjliggöra insamling av hushållsavfall.

Ansökan skickas till miljöförvaltningen. Fyll i ansökningsblanketten noga och ange skälet till varför dispens ska medges. Redovisa och motivera vilka alternativ du undersökt och varför de inte fungerar för verksamheten eller lokalen.

Tidsbegränsad

En dispens är tidsbegränsad och medges endast vid särskilda skäl, såsom fastighetens utformning, platsbrist utifrån dåliga arbetsmiljöförhållanden eller risk för olägenheter. 

Blankett för dispensanmälan (pdf, 950 kB, nytt fönster)

Ange vilka alternativ du undersökt och varför de inte fungerar. Du ska även ange hur du planerar att möjliggöra insamlingen av matavfall efter att tiden för dispensansökan löpt ur. Lägg gärna till bilagor om utrymmet i blanketten inte räcker till.

Avgift

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggningen enligt gällande taxa. Tänk på att oklara underlag förlänger handläggningstiden.

Kommunen, via stadens renhållare Stockholm Vatten och Avfall, ansvarar för att samla in hushållsavfallet i staden.

För att teckna ett avtal kontakta Stockholm Vatten och Avfall via e-post på radgivning@svoa.se eller beställ hämtning på deras webbplats.

Miljöförvaltningen utövar tillsyn för att säkerställa att regler kring matavfallsobligatoriet uppfylls. Det gör vi genom att kontakta och vid behov förelägga verksamheter att sortera matavfall separat alternativt förelägga fastighetsägare att möjliggöra insamlingen av avfallet. Förelägganden kan även förenas med vite. Miljöförvaltningen tar ut en avgift för nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa.

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av dispensanmälningar enligt 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt 7 § taxan för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamhet enligt miljöbalken (Kfs 2019:25).

Tänk på att otydliga underlag från er förlänger handläggningstiden.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Kultur, nöje och fritid

Båtklubbar

Livsmedel, hotell och restaurang

Foodtruckar Kaféer Restauranger

Vård och omsorg

Tandläkare Äldreboenden

Övriga verksamheter

Offsettryckeri Tvätterier Yrkestrafik

Uppdaterad